Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8476594
od 26 maja 2003 r.
Informacje » NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne » Archiwum Wersja do druku

Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczewo o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds.  działalności komunalnej i bezpieczeństwa

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.  Stanowisko :

        Stanowisko ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa

 

III.        Wymagania niezbędne :

1.            Obywatelstwo polskie,

2.            Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.            Wykształcenie : wyższe -  specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na stanowisku, którego opis zamieszczono w punkcie V,

4.       Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

5.            Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.            Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.            Nieposzlakowana opinia.

 

IV. Wymagania dodatkowe   :

1.    Posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek,

2.    Znajomość  przepisów prawnych z zakresu :

1)     ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) ,

2)    ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 827)

3.    Zaangażowanie, odpowiedzialność, systematyczność  komunikatywność, dyspozycyjność.

 

V.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1.    Realizacja zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy,

2.    Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw obronnych,

3.    Prowadzenie spraw z  zakresu zarządzania kryzysowego,

4.    Prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych i ochrony przeciwpożarowej,

5.    Prowadzenie spraw z zakresu   ustawy o  ochronie danych osobowych,

6.    Prowadzenie spraw z zakresu pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa i odbyciu szkolenia).

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.    Wymiar czasu pracy : cały etat

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu grudniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.    Wymagane dokumenty :

1.     Życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     List motywacyjny,

3.     Kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     Kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

Kandydaci  proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa  w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia 24 stycznia   2018 r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.           Uwagi końcowe:

1.    Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds.  działalności komunalnej i bezpieczeństwa  w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.    Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

Kleszczewo 2018-01-12                                            Bogdan Kemnitz

 

                                                                              Wójt Gminy

Załączone dokumenty
  Zarządzenie Nr 4 (1.1MB) pobierz pokaż
  kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie (38kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-01-12 07:56:12, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-01-12 07:59:17, Ostatnia zmiana: 2018-01-12 08:07:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 371