Zarządzenie Nr 27/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  25 kwietnia 2017r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust.  2 Uchwały Nr XXIII/162/2016   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/162/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,  Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  31 marca  2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,   wprowadza się następujące zmiany:

1.    Po stronie dochodów:

 

1) W  § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów  o  321.373,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 321.373,32 zł,

 

 

 2) W  § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 321.373,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do uchwały budżetowej,

 

2.  Po stronie wydatków:

1) W§ 2 ust. 1

-  zwiększa  się łączna kwotę wydatków  o  321.373,32 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o   321.373,32 zł

 

2) W § 2 ust 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 321.373,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do uchwały budżetowej,

3.    W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 10 do uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

                                                                                  

          Wójt Gminy

 

                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 27/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25 kwietnia 2017r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następujące kwoty dotyczące zmiany wysokości dotacji:

- w rozdziale 01095 dotacja w wysokości  322.658,32 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017r.

- w rozdziale 85215  dotacja w wysokości 116,00 zł na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- w rozdziale 75101,   zmniejszono  dotację o 1.401,00 zł. Skorygowano błędnie wprowadzony zapis Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Kleszczewo  z 31 marca 2017r.

Przesunięto plan między paragrafami  w ramach działów. Zmiany w Funduszu sołeckim zmieniają pozostałe środki w planie wydatków budżetowych,  dlatego nie są ujęte zmiany w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

               Wójt Gminy

                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz