Z a r z ą d z e n i e Nr 43/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 lipca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Przenosi się plan wydatków między paragrafami

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków bieżących o 1.000,00zł i po zmianach

wynoszą 33.015.342,22 zł

- zwiększa się łączną kwotę wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00zł i po zmianach wynoszą 20.323.846,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Załącznik Nr 2a do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 43/2017 z dnia 31 lipca 2017r.

 

Dz. 600 Transport i łączność:

-rozdział 60004- wydatki: dokonano przesunięć między rozdziałami celem zabezpieczenia środków na projekt budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego (przejęcie inwestycji od Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

-rozdział 70005- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na koszty opłaty notarialnej dot. zakupu gruntu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

-rozdział 80110- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków przysługujących na obsługę zadania zakupu podręczników w gimnazjum.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz