Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9483110
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 43/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 lipca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Przenosi się plan wydatków między paragrafami

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków bieżących o 1.000,00zł i po zmianach

wynoszą 33.015.342,22 zł

- zwiększa się łączną kwotę wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00zł i po zmianach wynoszą 20.323.846,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Załącznik Nr 2a do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 43/2017 z dnia 31 lipca 2017r.

 

Dz. 600 Transport i łączność:

-rozdział 60004- wydatki: dokonano przesunięć między rozdziałami celem zabezpieczenia środków na projekt budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego (przejęcie inwestycji od Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

-rozdział 70005- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na koszty opłaty notarialnej dot. zakupu gruntu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

-rozdział 80110- wydatki: dokonano przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków przysługujących na obsługę zadania zakupu podręczników w gimnazjum.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

Załączone dokumenty
  zał 1 do Zarządzenia Nr 43 (227.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  zał nr 2 do Zarządzenia Nr 43 (248.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  zał nr 3 do Zarządzenia Nr 43 (259kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  ZARZĄDZENIE Nr 43 (141.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-01-29 10:04:53, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-01-29 10:42:38, Ostatnia zmiana: 2018-01-29 10:42:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 333