Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496556
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 63/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 88.172,66 zł , w tym:

- dochody bieżące 36.248.471,80 zł,

- dotacje na zadania zlecone 8.472.784,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 88.172,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące 34.201.453,95 zł,

- wydatki na zadania zlecone 8.472.784,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 63/2017 z dnia 30 października 2017r.

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

-rozdział 01095 dochody i wydatki: Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.391.2017.10 z dnia 24-10-2017r. zwiększono plan dochodów o kwotę 88.172,66zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania zwrotu. Środki wprowadzono jednocześnie po stronie wydatków.

Dz. 710 Działalność usługowa:

-rozdział 71004 wydatki: dokonano przesunięć miedzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę za przekształcenie gruntu (siłownie zewnętrzne Zimin, plac zabaw Krerowo).

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

Załączone dokumenty
  ZARZĄDZENIE Nr 63 (143.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  zal nr 1 do Zarządzenia Nr 63 (169.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  zal nr 2 do Zarzadzenia Nr 63 (173kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  zał Nr 3 do Zarządzenia Nr 63 (263.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-01-29 10:24:38, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-01-29 10:41:58, Ostatnia zmiana: 2018-01-29 10:42:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 344