Z a r z ą d z e n i e Nr 76/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany polegające na zmianie wysokości dotacji celowej oraz przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów o 449,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 449,90 zł,

2. Po stronie wydatków:

1) W§ 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwotę wydatków o 449,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 165,10 zł

- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 615,00 zł

2) 1. W § 2 ust 2 pkt. 1 przenosi się wydatki między paragrafami związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej,

2. W § 2 ust 2 pkt. 3 zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 125,94 zł do wysokości 450.501,00 zł.

3. W § 9 przenosi się wydatki między paragrafami w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 76/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

 

Dz.600 Transport i łączność:

Przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego Komorniki.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70005- dokonano przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na budowę pomieszczeń w Sali widowiskowej Śródka (wydatki niekwalifikowalne).

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75075 - dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego Gowarzewo, Kleszczewo, Krerowo, Śródka.

- rozdział 75095- dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego Gowarzewo, Kleszczewo, Krerowo.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412- dokonano przesunięć dokonano przesunięć między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego Gowarzewo.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 dochody: zwiększono plan dochodów o kwotę 449,90zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego (Decyzja FB-I.3111.493.2017.8) na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, kwotę wprowadzono jednocześnie po stronie wydatków, 80104, 80110,80146,80149,80150, 80195 zmiany na wniosek Dyrektorów poszczególnych szkół oraz Kierownika Oświaty- przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 851,852,854 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina: wydatki: na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdział 90003- dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego Kleszczewo, Markowice.

- rozdział 90004- dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego Markowice, Zimin.

- rozdział 90015- dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego Kleszczewo (zmniejszenie w ramach Funduszu sołeckiego o 8.300,00zł oraz zwiększenie w ramach środków gminy o 8.300,00zł), Zimin (mylnie zaplanowano środki z F.S. w rozdziale 90015).

- rozdział 90095- dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego Poklatki, Tulce, Szewce oraz udziału w wydatkach inwestycyjnych środków własnych gminy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-rozdział 92109, 92195- wydatki: dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego Krzyżowniki, Śródka.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-rozdział 92695- wydatki: dokonano przesunięć w ramach funduszu sołeckiego Gowarzewo, Tulce.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz