OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo,                                          obejmującego tereny położone w obrębie Tulce

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 9 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie o godz. 14:30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, bądź w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), prowadzone jest postępowanie  w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 2 i  art. 40 ww. ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kleszczewo.