Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8751407
od 26 maja 2003 r.
Informacje » NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Wersja do druku

Wójt Gminy Kleszczewo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach

Załącznik do Zarządzenia      nr  22/2018

                                                                                  Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                  z dnia   27 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Kleszczewo

    ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach

 

I.             Oznaczenie organu prowadzącego publiczną szkołę: Gmina Kleszczewo, z siedzibą ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

II.           Nazwa i adres publicznej szkoły, której dotyczy konkurs: Zespołu Szkół w Tulcach: ul. Poznańska 1, 63-004 Tulce. W skład Zespołu Szkół w Tulcach wchodzi: przedszkole, szkoła Podstawowa oraz klasy gimnazjalne

III.        Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017 r., poz. 1597) tzn.:

 

1)    Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz spełnia łącznie następujące wymagania:

a)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

b)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

c)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

d)    uzyskała:

- co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

-  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego;

j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zmianami).;

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011  r., poz. 224, 2015 r. poz., 1132 oraz 2017 r. poz. 60).

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w części III pkt 1 lit. b-k niniejszego ogłoszenia.

3. Do konkursu może również przystąpić osoba niebędąca nauczycielem i spełnia łącznie następujące wymagania:

a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

b)  posiada studia wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

e) spełnia wymagania  określone w części III pkt 1 lit. b, e, f, h, j, k niniejszego ogłoszenia.

         4. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) spełniająca wymagania określone w rozporządzeniu, w wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

IV.         Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2017 r., poz. 1587):

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego zespołu szkół;

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko

- datę i miejsce urodzenia

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2011 r. poz. 224, z późn. zm. oraz
z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1948,
z późn. zm., 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.
i poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1189,
z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.

16) na żądanie organu prowadzącego zespół szkół kandydaci obowiązani są przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 12 i 13.

 

V.           Informacja o:

a)   sposobie i terminie składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem,  adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH”  w terminie do dnia 25 maja 2018 r.  do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo, pokój nr 16, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu do urzędu. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo.

b)   dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

c)   sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

/-/  Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo


Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-04-30 08:04:07, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-04-30 08:05:54, Ostatnia zmiana: 2018-04-30 08:05:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 185