OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny przemysłowo-usługowe wzdłuż Autostrady A-2, położone w obrębach Tulce, Komorniki, Śródka i Krzyżowniki – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Kleszczewo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny przemysłowo-usługowe wzdłuż Autostrady A-2, położone w obrębach Tulce, Komorniki, Śródka i Krzyżowniki – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15.06.2018 r. do 06.07.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w godzinach przyjmowania interesantów.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.06.2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kleszczewo.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do miejscowego planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2018 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, lub adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl, w terminie do dnia 20.07.2018 r.

 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Kleszczewo