Zarządzenie nr 79/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29.12.2017

 

 

w sprawie: zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu Szkół w Kleszczewie oraz Zespołu Szkól w Tulcach w zakresie obszaru wsparcia w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznań

 

 

Na podstawie: art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się diagnozy potrzeb:

1.    Zespołu Szkół w Kleszczewie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2.    Zespołu Szkół w Tulcach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

w zakresie obszaru wsparcia w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznań.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom w/w szkół.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.