OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na stanowisko sprzątaczki

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

II.Stanowisko :

        Sprzątaczka.

III.        Wymagania niezbędne :

1.            Obywatelstwo polskie,

2.            Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.            Wykształcenie minimum zawodowe,

4.            Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.            Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

6.            Nieposzlakowana opinia.

 

IV.         Wymagania dodatkowe   :

1.      Sumienność,

2.       Dokładność,

3.       Odpowiedzialność,

4.       Rzetelność,

5.      Dyspozycyjność.

 

V.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Sprzątanie  pomieszczeń  w budynku Urzędu Gminy oraz terenu przed budynkiem. Wykonywanie większości prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych i wieczornych.

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo,

2.    Wymiar czasu pracy : cały etat

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wymagane dokumenty :

1.     Życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     Kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

3.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

5.     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kandydaci  proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

VIII.   Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczki  w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia  19 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Kleszczewo 2018-11-08