Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8900605
od 26 maja 2003 r.
Informacje » NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne » Archiwum Wersja do druku

Ogłoszenie Wójta Gminy Kleszczewo o naborze na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy Kleszczewo

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na stanowisko sprzątaczki

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

II.Stanowisko :

        Sprzątaczka.

III.        Wymagania niezbędne :

1.            Obywatelstwo polskie,

2.            Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.            Wykształcenie minimum zawodowe,

4.            Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.            Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

6.            Nieposzlakowana opinia.

 

IV.         Wymagania dodatkowe   :

1.      Sumienność,

2.       Dokładność,

3.       Odpowiedzialność,

4.       Rzetelność,

5.      Dyspozycyjność.

 

V.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Sprzątanie  pomieszczeń  w budynku Urzędu Gminy oraz terenu przed budynkiem. Wykonywanie większości prac odbywać się będzie w godzinach popołudniowych i wieczornych.

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo,

2.    Wymiar czasu pracy : cały etat

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wymagane dokumenty :

1.     Życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     Kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

3.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

5.     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kandydaci  proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

VIII.   Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzątaczki  w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia  19 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Kleszczewo 2018-11-08                                           
Załączone dokumenty
  kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie (33kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2018-11-07 08:49:41, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2018-11-07 08:51:08, Ostatnia zmiana: 2018-11-07 08:51:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 493