Data posiedzenia:
2018-12-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040.
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
c) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
8. Budżet gminy na 2019r.:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
e) przedstawienie poprawek do budżetu,
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
g) głosowanie nad projektem uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Szewce.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2019r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2019r.
16. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo