OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

zatrudni na stanowisko POMOCY KUCHENEJ w Zespole Szkół w Kleszczewie

 

Planowane zatrudnienie: od dnia 1 stycznia 2019 r. w wymiarze całego etatu.

 

            I.        Wymagania podstawowe:

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Min. Zasadnicze wykształcenie.

3.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.

4.    Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

5.    Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy kuchennej.

 

       II.        Wymagania dodatkowe:

1.    Dokładność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

2.    Umiejętność pracy w zespole.

3.    Sumienność, rzetelność i odpowiedzialność.

4.    Komunikatywność, sumienność, uczciwość, punktualność.

5.    Odpowiedzialność za realizację zadań.

 

        IV.        Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    List motywacyjny.

2.    Życiorys – CV.

3.    Kwestionariusz osobowy.

4.    Dokumenty potwierdzające staż pracy – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy.

5.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6.    Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7.    Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

8.    Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

9.    Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018.1000 ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202).

 

 

           V.        Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 27 grudnia 2018r. na adres: Zespół Szkół w Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo lub w sekretariacie szkoły, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pomoc kuchenna”.

         VI.        Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 61 8176011 lub 509056566).

Wszystkie informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły www.zskleszczewo.pl

                                                                 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

                                                                                              mgr inż. Marzena Socha