Na podstawie art. 13 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  II/12/201 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami w 2019 r.

Wójt Gminy Kleszczewo

ogłasza  otwarte  konkursy  ofert

na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2019 r.:

1. Konkurs nr 1/2019 pod nazwą: „Działania na rzecz  osób niepełnosprawnych”

I.         Postanowienia ogólne

Dofinansowaniem objęte zostaną formy zajęć warsztatowych, kulturalno-twórczych i rekreacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych) z terenu Gminy Kleszczewo w roku 2019 realizowane w okresie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.

Celem wsparcia jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym  uczestnictwa w życiu społecznym poprzez działalność  kulturalną, sportową i rekreację oraz wyrównywanie szans życiowych.

 

II.            Rodzaj i zakres zadania

Wsparte zostaną przedsięwzięcia propagujące wśród osób niepełnosprawnych aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz formy zajęć warsztatowych, aktywność turystyczno-rekreacyjną i  fizyczno-ruchową.

Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami zamieszkałe na terenie Gminy Kleszczewo. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Kleszczewo.

 

III.           Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 450)  zwaną dalej ustawą, działające na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczewo, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

IV.           Środki finansowe przewidziane na realizację zadania

Na realizację powyższych zadań w 2019 r. w budżecie Gminy Kleszczewo przewidziano środki finansowe w kwocie :

- na rzecz osób niepełnosprawnych   kwota   10.000,00 zł

W roku ubiegłym w budżecie Gminy przeznaczono na ten cel środki w wysokości :

- na rzecz osób niepełnosprawnych        kwota    9.800,00 zł   

 

V.            Zasady przyznawania dotacji

1.     Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wyłonionemu w konkursie, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kleszczewo.

2.     W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.

3.     Wójt może odstąpić od współpracy z oferentem, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4.  Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się jedynie oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy, prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w dziedzinach objętych konkursem.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

7. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania.

8. Z dotacji Gminy Kleszczewo nie mogą być pokrywane wydatki:

1) poniesione przed terminem podpisania umowy na realizację zadania,

2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,

4) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

5) tytułu opłat i kar umownych,

6) poniesione na przygotowanie oferty

7) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,

8) związane z działalnością gospodarczą czy polityczną organizacji

9) na realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych bezpośrednio z realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

10) związane z kosztami administracyjnymi ( m.in. obsługa księgowa organizacji, opłaty telekomunikacyjne, c.o., czynsz za wynajem pomieszczeń, koszty sprzętu, wyposażenia i inwestycji), za wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

 

VI.           Kryteria wyboru ofert

1.     Ocenę formalną złożonych ofert przeprowadzi upoważniony pracownik, na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) adresat projektu

2) złożenie oferty we wskazanym terminie

3) oferta podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione

4) załączniki opisane i podpisane przez osoby do tego uprawnione

5) kompletność załączników

6) oferent prowadzi działalność statutową (odpłatną i/lub nieodpłatną) w dziedzinach objętych konkursem.

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo  Komisja Konkursowa, na podstawie karty oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

3. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

4. Zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert UCHWAŁA Nr II/12/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 r.

5. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranemu podmiotowi po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Wójt Gminy Kleszczewo.

6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem w szczególności następujących kryteriów:

1)     zgodność zakresu rzeczowego przedstawionej oferty z treścią ogłoszenia

2)     adresat – osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Kleszczewo (dzieci i dorośli) - minimum 15  osób

3)    miejsce  prowadzenia zajęć –główna baza lokalowa na terenie  Gminy Kleszczewo

4)     wkład własny –  minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania

5)     kalkulacja kosztów realizacji zadania: rodzaj i celowość planowanych kosztów, dostosowanie kosztorysu do prawidłowej realizacji zadania

6)     atrakcyjność  oferty programowej i form jej realizacji rozumiana w szczególności jako:

-  szeroki wachlarz proponowanych zadań i różnorodność tematyki zajęć, z naciskiem na rodzaj zajęć preferowanych w ogłoszeniu

- dostosowanie rodzaju zajęć i  ich organizacji do adresata, jego wieku, potrzeb oraz do środowiska lokalnego

7)     kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie organizacji i realizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych

8)     osiągnięcia i doświadczenie podmiotu w zakresie realizacji  zajęć dla osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym

9)     termin realizacji zadania: od  01.05.2019 r. do 30.11.2019 r.

 

7. Za każde kryterium komisja przyznaje punktację od 0 -10 punktów. Oferta może uzyskać maksymalną liczbę 90 punktów.

8. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

9. Komisja przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy, uwzględnia  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

VII.         Termin i warunki realizacji zadania

1.  Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert  powinna zakończyć się do dnia: 30 listopada  2019 r.

2.  Realizacja zadania: organizacja zajęć dla minimum 15 osób niepełnosprawnych (dzieci i dorośli) z terenu Gminy Kleszczewo - mieszkańców Gminy Kleszczewo:

·   termin realizacji zajęć nie przekraczający okresu od   01.05.2019 r. do 30.11.2019 r.

·  organizacja i forma zajęć dostosowana do ilości zgłoszonych osób, ich wieku i rodzaju niepełnosprawności, 

· preferowane rodzaje zajęć:

zajęcia kulturalno-edukacyjne - mające na celu rehabilitację poprzez sztukę,  pobudzające inwencję twórczą, rozwijające kreatywność, pobudzające wyobraźnię, kształtujące potrzeby estetyczne, rozwijające  zdolności uczestników, pozwalające wyrażać  emocje

- zajęcia sportowo-rehabilitacyjne - mające na celu  przeciwdziałanie wadom postawy i dysfunkcjom narządu ruchu, rehabilitacja na świeżym powietrzu

- zajęcia turystyczno-rekreacyjne – wypoczynek i rekreacja w plenerze, poznawanie atrakcji przyrodniczych i historycznych okolicy i regionu.

·  miejsce prowadzenie zajęć –główna baza lokalowa musi być zapewniona na  terenie Gminy Kleszczewo

·  organizacja i forma zajęć dostosowana do ilości zgłoszonych osób, ich wieku i rodzaju niepełnosprawności.

3.  Na oferencie spoczywa obowiązek informacyjny i promocyjny dotyczący realizowanych zajęć:

1)  Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców gminy Kleszczewo o możliwości uczestniczenia w zajęciach i ich harmonogramie

2)  Organizacja zapisów kandydatów na zajęcia

3)  Zamieszczenie informacji o przebiegu realizacji zajęć na stronie internetowej gminy Kleszczewo lub w prasie gminnej.

4.    Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz zawartą umową.

5.    Szczegółowe warunki realizacji zadania określi  pisemna umowa sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia  2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

 

VIII.           Wymagane dokumenty

1.    Pismo przewodnie uzasadniające złożenie oferty

2.    Oferta konkursowa, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2016r., poz. 1300), wypełniona komputerowo, opatrzona pieczęciami i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi by zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.   Kopia aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji  lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.   W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

5.   Statut podmiotu lub inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu  - kopia potwierdzona  „za zgodność z oryginałem” przez osobę do tego uprawnioną .

6.   Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok kalendarzowy

7.   W uzasadnionych przypadkach Wójt zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów.

8.   W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

9.   Imienna lista uczestników z oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie Gminy Kleszczewo winna  być dostarczona w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

IX.         Termin składania ofert

1.  Kompletne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, Kleszczewo, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 27 lutego 2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Działania na rzecz  osób niepełnosprawnych”

2.     Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,  63-005 Kleszczewo

3.     Na kopercie należy umieścić:  pełną nazwę i adres zwrotny oferenta.

4.     O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt.1 decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Kleszczewo.

5.     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

X.        Termin rozstrzygnięcia konkursu

1.   Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kleszczewo, po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej.

2.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia  29 marca 2019 r.

3.   Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

4.    Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

XI.            Informacje dodatkowe

1.     Warunkiem przekazania dofinansowania jest zawarcie pisemnej umowy podmiotu z Gminą Kleszczewo, w imieniu której działa Wójt Gminy, w  terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.     Wzór umowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania      (Dz. U. z 2016 r.,  poz.1300).

3.     Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot dotowany zobowiązany jest  dostarczyć do Urzędu Gminy Kleszczewo sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z wykonanego zadania, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, wypełnione komputerowo, opatrzone pieczęciami i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.     Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania     (Dz. U. z 2016 r., poz.1300).

 

2. Konkurs nr 2/2019 pod nazwą: „Działania na rzecz  osób w wieku emerytalnym”

I.         Postanowienia ogólne

Dofinansowaniem objęte zostaną formy zajęć warsztatowych, kulturalno-twórczych i rekreacyjno-sportowych dla osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Kleszczewo w roku 2019 realizowane w okresie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.

Celem wsparcia jest umożliwienie osobom starszym-seniorom uczestnictwa w życiu społecznym poprzez działalność  kulturalną, sportową i rekreację, wyrównywanie szans życiowych oraz aktywizację osób w wieku emerytalnym.

 

II.            Rodzaj i zakres zadania

Wsparte zostaną przedsięwzięcia propagujące wśród osób starszych aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz formy zajęć warsztatowych, aktywność turystyczno-rekreacyjną i  fizyczno-ruchową.

Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie osoby będące w wieku emerytalnym - powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Kleszczewo. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Kleszczewo.

 

III.           Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 450)  zwaną dalej ustawą, działające na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczewo, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

IV.           Środki finansowe przewidziane na realizację zadania

Na realizację powyższych zadań w 2019 r. w budżecie Gminy Kleszczewo przewidziano środki finansowe w kwocie :

- na rzecz osób starszych –seniorów kwota   6.500,00 zł

W roku ubiegłym w budżecie Gminy przeznaczono na ten cel środki w wysokości :

- na rzecz osób starszych-seniorów               kwota    4.200,00        

 

V.            Zasady przyznawania dotacji

1.     Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wyłonionemu w konkursie, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kleszczewo.

2.     W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.

3.     Wójt może odstąpić od współpracy z oferentem, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4.  Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się jedynie oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy, prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w dziedzinach objętych konkursem.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

7. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania.

8. Z dotacji Gminy Kleszczewo nie mogą być pokrywane wydatki:

1) poniesione przed terminem podpisania umowy na realizację zadania,

2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,

4) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

5) tytułu opłat i kar umownych,

6) poniesione na przygotowanie oferty

7) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,

8) związane z działalnością gospodarczą czy polityczną organizacji

9) na realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych bezpośrednio z realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

10) związane z kosztami administracyjnymi ( m.in. obsługa księgowa organizacji, opłaty telekomunikacyjne, c.o., czynsz za wynajem pomieszczeń, koszty sprzętu, wyposażenia i i inwestycji), za wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z realizacja zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

 

VI.           Kryteria wyboru ofert

1.     Ocenę formalną złożonych ofert przeprowadzi upoważniony pracownik, na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) adresat projektu

2) złożenie oferty we wskazanym terminie

3) oferta podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione

4) załączniki opisane i podpisane przez osoby do tego uprawnione

5) kompletność załączników

6) oferent prowadzi działalność statutową (odpłatną i/lub nieodpłatną) w dziedzinach objętych konkursem.

2. Oceny merytorycznej złożonych dokona powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo  Komisja Konkursowa, na podstawie karty oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

3. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

4. Zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert UCHWAŁA Nr II/12/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 r.

5. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranemu podmiotowi po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Wójt Gminy Kleszczewo.

6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem w szczególności następujących kryteriów:

1)     zgodność zakresu rzeczowego przedstawionej oferty z treścią ogłoszenia

2)     adresat – osoby powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Kleszczewo, mające status emeryta/rencisty- minimum 15 osób

3)     miejsce  prowadzenia zajęć –główna baza lokalowa na terenie  Gminy Kleszczewo

4)     wkład własny –  minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania

5)     kalkulacja kosztów realizacji zadania: rodzaj i celowość planowanych kosztów, dostosowanie kosztorysu do prawidłowej realizacji zadania

6)     atrakcyjność  oferty programowej i form jej realizacji rozumiana w szczególności jako:

-  szeroki wachlarz proponowanych zadań i różnorodność tematyki zajęć, z naciskiem na rodzaj zajęć preferowanych w ogłoszeniu

-  dostosowanie rodzaju zajęć i  ich organizacji do adresata, jego wieku, potrzeb oraz do środowiska lokalnego

7)     kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie organizacji i realizacji zajęć dla osób starszych

8)     osiągnięcia i doświadczenie podmiotu w zakresie realizacji  zajęć dla osób w wieku emerytalnym

9)     termin realizacji zadania: od  01.05.2019 r. do 30.11.2019 r.

 

7. Za każde kryterium komisja przyznaje punktację od 0 -10 punktów. Oferta może uzyskać maksymalną liczbę 90 punktów.

8. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

9. Komisja przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy, uwzględnia  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

VII.         Termin i warunki realizacji zadania

1.     Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert  powinna zakończyć się do dnia: 30 listopada  2019 r.

2.     Realizacja zadania: organizacja zajęć dla minimum 15 osób – seniorów z terenu Gminy Kleszczewo - mieszkańców Gminy Kleszczewo:

·         termin realizacji zajęć nie przekraczający okresu od   01.05.2019 r. do 30.11.2019 r.

·          organizacja i forma zajęć dostosowana do ilości zgłoszonych osób, ich wieku i rodzaju niepełnosprawności,

·          preferowane rodzaje zajęć:

zajęcia kulturalno-edukacyjne - mające na celu rehabilitację poprzez sztukę,  pobudzające inwencję twórczą, rozwijające kreatywność, pobudzające wyobraźnię, kształtujące potrzeby estetyczne, rozwijające  zdolności uczestników, pozwalające wyrażać  emocje

- zajęcia sportowo-rehabilitacyjne - mające na celu  przeciwdziałanie wadom postawy i dysfunkcjom narządu ruchu, rehabilitacja na świeżym powietrzu

- zajęcia turystyczno-rekreacyjne – wypoczynek i rekreacja w plenerze, poznawanie atrakcji przyrodniczych i historycznych okolicy i regionu.

·  miejsce prowadzenie zajęć – główna baza lokalowa musi być zapewniona na  terenie Gminy Kleszczewo

- organizacja i forma zajęć dostosowana do ilości zgłoszonych osób, ich wieku.

 

3.     Na oferencie spoczywa obowiązek informacyjny i promocyjny dotyczący realizowanych zajęć:

1)   Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców gminy Kleszczewo o możliwości uczestniczenia w zajęciach i ich harmonogramie

2)   Organizacja zapisów kandydatów na zajęcia

3)   Zamieszczenie informacji o przebiegu realizacji zajęć na stronie internetowej gminy Kleszczewo lub w prasie gminnej.

4.    Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz zawartą umową.

5.    Szczegółowe warunki realizacji zadania określi  pisemna umowa sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia  2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

 

VIII.           Wymagane dokumenty

1.    Pismo przewodnie uzasadniające złożenie oferty

2.   Oferta konkursowa, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2016r., poz. 1300), wypełniona komputerowo, opatrzona pieczęciami i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi by zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.   Kopia aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji  lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.  W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

5.  Statut podmiotu lub inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu  - kopia potwierdzona  „za zgodność z oryginałem” przez osobę do tego uprawnioną .

6.   Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok kalendarzowy

7.   W uzasadnionych przypadkach Wójt zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów.

8.   W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

9.   Imienna lista uczestników z oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie Gminy Kleszczewo winna  być dostarczona w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

IX.         Termin składania ofert

1.      Kompletne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, Kleszczewo, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 27 lutego 2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Działania na rzecz  osób w wieku emerytalnym”

2.      Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,  63-005 Kleszczewo

3.      Na kopercie należy umieścić:  pełną nazwę i adres zwrotny oferenta.

4.      O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt.1 decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Kleszczewo.

5.      Oferty złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

X.        Termin rozstrzygnięcia konkursu

1.   Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kleszczewo, po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej.

2.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia  29 marca 2019 r.

3.   Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

4.    Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

XI.            Informacje dodatkowe

1.   Warunkiem przekazania dofinansowania jest zawarcie pisemnej umowy podmiotu z Gminą Kleszczewo, w imieniu której działa Wójt Gminy, w  terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.    Wzór umowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania      (Dz. U. z 2016 r.,  poz.1300).

3.   Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot dotowany zobowiązany jest  dostarczyć do Urzędu Gminy Kleszczewo sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z wykonanego zadania, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, wypełnione komputerowo, opatrzone pieczęciami i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.   Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania     (Dz. U. z 2016 r., poz.1300).

 

3. Konkurs nr 3/2019 pod nazwą: „Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

I.                   Postanowienia ogólne

Dofinansowaniem objęte zostaną działania związane z organizowaniem różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży:

- wycieczki, rajdy, edukacyjne dla dzieci z terenu Gminy Kleszczewo, prezentujące atrakcje województwa wielkopolskiego w roku 2019

- wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu gminy Kleszczewo (np. konkursy, programy edukacyjne, cykle zajęć edukacyjnych, edukacyjno-turystycznych odbywających się na terenie gminy Kleszczewo) realizowane w okresie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.

 

Celem wsparcia jest umożliwienie dzieciom  z terenu Gminy Kleszczewo uczestnictwa w życiu społecznym poprzez działalność  kulturalną, sportową i rekreację, wyrównywanie szans życiowych oraz aktywizację dzieci z terenu Gminy Kleszczewo.

 

II.            Rodzaj i zakres zadania

Wsparte zostaną przedsięwzięcia propagujące wśród dzieci z terenu Gminy Kleszczewo aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz formy zajęć warsztatowych, aktywność turystyczno-rekreacyjną i  fizyczno-ruchową.

Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kleszczewo w wieku 3-16 lat.

 

 

 

III.           Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1817)  zwaną dalej ustawą, działające na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczewo, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

IV.           Środki finansowe przewidziane na realizację zadania

Na realizację powyższego zadania w 2019 r. w budżecie Gminy Kleszczewo przewidziano środki finansowe w kwocie: 3.000,00 zł

 

V.            Zasady przyznawania dotacji

1.     Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wyłonionemu w konkursie, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kleszczewo.

2.     W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.

3.     Wójt może odstąpić od współpracy z oferentem, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4.  Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się jedynie oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy, prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w dziedzinach objętych konkursem.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

7. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania.

8. Z dotacji Gminy Kleszczewo nie mogą być pokrywane wydatki:

1) poniesione przed terminem podpisania umowy na realizację zadania,

2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,

4) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

5) tytułu opłat i kar umownych,

6) poniesione na przygotowanie oferty

7) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,

8) związane z działalnością gospodarczą czy polityczną organizacji

9) na realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych bezpośrednio z realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

10) związane z kosztami administracyjnymi ( m.in. obsługa księgowa organizacji, opłaty telekomunikacyjne, c.o., czynsz za wynajem pomieszczeń, koszty sprzętu, wyposażenia i i inwestycji), za wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z realizacja zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

 

VI.           Kryteria wyboru ofert

1.     Ocenę formalną złożonych ofert przeprowadzi upoważniony pracownik, na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) adresat projektu

2) złożenie oferty we wskazanym terminie

3) oferta podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione

4) załączniki opisane i podpisane przez osoby do tego uprawnione

5) kompletność załączników

6) oferent prowadzi działalność statutową (odpłatną i/lub nieodpłatną) w dziedzinach objętych konkursem.

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo  Komisja Konkursowa, na podstawie karty oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

3. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

4. Zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 5kreśla UCHWAŁA Nr II/12/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 r.

6. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranemu podmiotowi po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Wójt Gminy Kleszczewo.

7. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem w szczególności następujących kryteriów:

1)    zgodność zakresu rzeczowego przedstawionej oferty z treścią ogłoszenia

2)    adresat – dzieci z zamieszkałe na terenie gminy Kleszczewo - minimum 30 dzieci wieku 3-16 lat

3)    miejsce  prowadzenia zajęć – główna baza lokalowa na terenie  Gminy Kleszczewo

4)   wkład własny –  minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania

5)   kalkulacja kosztów realizacji zadania: rodzaj i celowość planowanych kosztów, dostosowanie kosztorysu do prawidłowej realizacji zadania

6)   atrakcyjność  oferty programowej i form jej realizacji rozumiana w szczególności jako:

-  szeroki wachlarz proponowanych zadań i różnorodność tematyki zajęć, z naciskiem na rodzaj zajęć preferowanych w ogłoszeniu

- dostosowanie rodzaju zajęć i  ich organizacji do adresata, jego wieku, potrzeb oraz do środowiska lokalnego

7)    kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie organizacji i realizacji zajęć dzieci i młodzieży

8)   osiągnięcia i doświadczenie podmiotu w zakresie realizacji  zajęć dla dzieci

9)   termin realizacji zadania: od  01.05.2019 r. do 30.11.2019 r.

 

7. Za każde kryterium komisja przyznaje punktację od 0 -10 punktów. Oferta może uzyskać maksymalną liczbę 90 punktów.

8. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

9. Komisja przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy, uwzględnia  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

 

VII.         Termin i warunki realizacji zadania

1.     Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert  powinna zakończyć się do dnia: 30 listopada  2019 r.

2.     Realizacja zadania:

- organizacja zajęć dla minimum 30 dzieci w wieku 3-16 lat zamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo,

- wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu gminy Kleszczewo (np. konkursy, programy edukacyjne, cykle zajęć edukacyjnych, edukacyjno-turystycznych odbywających się na terenie gminy Kleszczewo) mające na celu pobudzanie inwencji twórczej, rozwijające kreatywność, pobudzające wyobraźnię, kształtujące potrzeby estetyczne, rozwijające  zdolności dzieci, poszerzające wiedzę historyczną regionu,

preferowane rodzaje zajęć:

- wycieczki, rajdy, edukacyjne dla dzieci z terenu Gminy Kleszczewo, prezentujące atrakcje województwa wielkopolskiego w roku 2019

- wypoczynek i rekreacja w plenerze, poznawanie atrakcji przyrodniczych i historycznych okolicy i regionu

- miejsce prowadzenie zajęć – główna baza lokalowa musi być zapewniona na  terenie Gminy Kleszczewo

- termin realizacji zajęć nie przekraczający okresu od   01.05.2019 r. do 30.11.2019 r.

- organizacja i forma zajęć dostosowana do ilości zgłoszonych osób.

3.   Na oferencie spoczywa obowiązek informacyjny i promocyjny dotyczący realizowanych zajęć:

1)   Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców gminy Kleszczewo o możliwości uczestniczenia w zajęciach i ich harmonogramie

2)   Organizacja zapisów kandydatów na zajęcia

3)   Zamieszczenie informacji o przebiegu realizacji zajęć na stronie internetowej gminy Kleszczewo lub w prasie gminnej.

4.    Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz zawartą umową.

5.    Szczegółowe warunki realizacji zadania określi  pisemna umowa sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia  2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

 

VIII.           Wymagane dokumenty

1.     Pismo przewodnie uzasadniające złożenie oferty

2.     Oferta konkursowa, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2016r., poz. 1300), wypełniona komputerowo, opatrzona pieczęciami i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi by zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.    Kopia aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji  lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.   W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

5.   Statut podmiotu lub inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu  - kopia potwierdzona  „za zgodność z oryginałem” przez osobę do tego uprawnioną .

6.   Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok kalendarzowy

7.   W uzasadnionych przypadkach Wójt zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów.

8.   W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

9.   Imienna lista uczestników z oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie Gminy Kleszczewo winna  być dostarczona w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. . 

 

IX.         Termin składania ofert

1.     Kompletne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, Kleszczewo, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 27 lutego 2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

2.     Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,  63-005 Kleszczewo

3.     Na kopercie należy umieścić:  pełną nazwę i adres zwrotny oferenta.

4.     O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt.1 decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Kleszczewo.

5.     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

X.        Termin rozstrzygnięcia konkursu

1.     Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kleszczewo, po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej.

2.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia  29 marca 2019 r.

3.     Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

4.     Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

XI.            Informacje dodatkowe

1.     Warunkiem przekazania dofinansowania jest zawarcie pisemnej umowy podmiotu z Gminą Kleszczewo, w imieniu której działa Wójt Gminy, w  terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.     Wzór umowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania      (Dz. U. z 2016 r.,  poz.1300).

3.     Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot dotowany zobowiązany jest  dostarczyć do Urzędu Gminy Kleszczewo sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z wykonanego zadania, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, wypełnione komputerowo, opatrzone pieczęciami i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.     Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania     (Dz. U. z 2016 r., poz.1300).

 

4. Konkurs nr 4/2019 pod nazwą: „Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

I.                   Postanowienia ogólne

Dofinansowaniem objęte zostaną działania związane z działalnością w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:

- organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne w formie warsztatów, spotkań edukacyjnych, wykładów, konferencji i seminariów,

- realizowanie zadań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości narodowej i regionalnej (np. konkursy, cykle zajęć edukacyjno-kulturalnych odbywających się na terenie gminy Kleszczewo) realizowane w okresie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.

 

Celem wsparcia jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Kleszczewo uczestnictwa w życiu społecznym poprzez działalność  kulturalną, sportową i rekreację, wyrównywanie szans życiowych oraz aktywizację mieszkańców z terenu Gminy Kleszczewo.

 

II.            Rodzaj i zakres zadania

Wsparte zostaną przedsięwzięcia propagujące wśród dzieci z terenu Gminy Kleszczewo aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz formy zajęć warsztatowych, aktywność turystyczno-rekreacyjną.

Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Kleszczewo.

 

III.           Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1817)  zwaną dalej ustawą, działające na rzecz mieszkańców Gminy Kleszczewo, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

 

IV.           Środki finansowe przewidziane na realizację zadania

Na realizację powyższego zadania w 2019 r. w budżecie Gminy Kleszczewo przewidziano środki finansowe w kwocie: 3.000,00 zł

 

V.            Zasady przyznawania dotacji

1.  Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wyłonionemu w konkursie, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kleszczewo.

2.  W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.

3.   Wójt może odstąpić od współpracy z oferentem, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4.  Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się jedynie oferenci wymienieni w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy, prowadzący nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w dziedzinach objętych konkursem.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

7. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania.

8. Z dotacji Gminy Kleszczewo nie mogą być pokrywane wydatki:

1) poniesione przed terminem podpisania umowy na realizację zadania,

2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3) na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,

4) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

5) tytułu opłat i kar umownych,

6) poniesione na przygotowanie oferty

7) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,

8) związane z działalnością gospodarczą czy polityczną organizacji

9) na realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych bezpośrednio z realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

10) związane z kosztami administracyjnymi ( m.in. obsługa księgowa organizacji, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń, koszty sprzętu, wyposażenia i i inwestycji), za wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z realizacja zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

 

VI.           Kryteria wyboru ofert

1.     Ocenę formalną złożonych ofert przeprowadzi upoważniony pracownik, na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) adresat projektu

2) złożenie oferty we wskazanym terminie

3) oferta podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione

4) załączniki opisane i podpisane przez osoby do tego uprawnione

5) kompletność załączników

6) oferent prowadzi działalność statutową (odpłatną i/lub nieodpłatną) w dziedzinach objętych konkursem.

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona powołana przez Wójta Gminy Kleszczewo  Komisja konkursowa, na podstawie karty oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

3. W komisji konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami konkursu, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

4. Zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert określa UCHWAŁA Nr II/12/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 r.

5. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranemu podmiotowi po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, podejmie Wójt Gminy Kleszczewo.

6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej w oparciu o kryteria, określone w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem w szczególności następujących kryteriów:

1)     zgodność zakresu rzeczowego przedstawionej oferty z treścią ogłoszenia

2)     adresat – osoby z zamieszkałe na terenie gminy Kleszczewo - minimum 30 osób

3)     miejsce  prowadzenia zajęć – główna baza lokalowa na terenie  Gminy Kleszczewo

4)     wkład własny –  minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania

5)     kalkulacja kosztów realizacji zadania: rodzaj i celowość planowanych kosztów, dostosowanie kosztorysu do prawidłowej realizacji zadania

6)     atrakcyjność  oferty programowej i form jej realizacji rozumiana w szczególności jako:

-  szeroki wachlarz proponowanych zadań i różnorodność tematyki zajęć, z naciskiem na rodzaj zajęć preferowanych w ogłoszeniu

- dostosowanie rodzaju zajęć i  ich organizacji do adresata, jego wieku, potrzeb oraz do środowiska lokalnego

7)     kwalifikacje i doświadczenie kadry w zakresie organizacji i realizacji zajęć edukacyjno-kulturalnych

8)     osiągnięcia i doświadczenie podmiotu w zakresie realizacji  zajęć edukacyjno-kulturalnych

9)     termin realizacji zadania: od  01.05.2019 r. do 30.11.2019 r.

 

7. Za każde kryterium komisja przyznaje punktację od 0 -10 punktów. Oferta może uzyskać maksymalną liczbę 90 punktów.

8. Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

9. Komisja przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy, uwzględnia  analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

VII.         Termin i warunki realizacji zadania

1.     Realizacja zadania zgłoszonego do konkursu ofert  powinna zakończyć się do dnia: 30 listopada  2019 r.

2.     Realizacja zadania:

- organizacja zajęć dla minimum 30 osób zamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo,

- wspieranie działań edukacyjno-kulturalnych mieszkańców z terenu gminy Kleszczewo (np. konkursy, cykle zajęć kulturalnych, edukacyjno-kulturalnych odbywających się na terenie gminy Kleszczewo

preferowane rodzaje zajęć:

- miejsce prowadzenie zajęć – główna baza lokalowa musi być zapewniona na  terenie Gminy Kleszczewo

- termin realizacji zajęć nie przekraczający okresu od   01.05.2019 r. do 30.11.2019 r.

- organizacja i forma zajęć dostosowana do ilości zgłoszonych osób.

3.    Na oferencie spoczywa obowiązek informacyjny i promocyjny dotyczący realizowanych zajęć:

1)  Akcja informacyjna skierowana do mieszkańców gminy Kleszczewo o możliwości uczestniczenia w zajęciach i ich harmonogramie

2)  Organizacja zapisów kandydatów na zajęcia

3)  Zamieszczenie informacji o przebiegu realizacji zajęć na stronie internetowej gminy Kleszczewo lub w prasie gminnej.

4.    Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz zawartą umową.

5.    Szczegółowe warunki realizacji zadania określi  pisemna umowa sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia  2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

 

VIII.           Wymagane dokumenty

1.     Pismo przewodnie uzasadniające złożenie oferty

2.     Oferta konkursowa, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2016r., poz. 1300), wypełniona komputerowo, opatrzona pieczęciami i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia, musi by zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.     Kopia aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji  lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.     W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

5.     Statut podmiotu lub inny dokument (o ile przepisy dotyczące funkcjonowania podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), który określa cel i zadania podmiotu  - kopia potwierdzona  „za zgodność z oryginałem” przez osobę do tego uprawnioną .

6.   Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok kalendarzowy

7.   W uzasadnionych przypadkach Wójt zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji lub dokumentów.

8.   W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

9.   Imienna lista uczestników z oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie Gminy Kleszczewo winna  być dostarczona w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

IX.         Termin składania ofert

1.     Kompletne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, Kleszczewo, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 27 lutego 2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

2.     Oferty można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,  63-005 Kleszczewo

3.     Na kopercie należy umieścić:  pełną nazwę i adres zwrotny oferenta.

4.     O zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt.1 decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Kleszczewo.

5.     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

X.        Termin rozstrzygnięcia konkursu

1.     Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kleszczewo, po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej.

2.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia  29 marca 2019 r.

3.     Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

4.     Wybrany oferent zostanie powiadomiony pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. 

 

XI.            Informacje dodatkowe

1.     Warunkiem przekazania dofinansowania jest zawarcie pisemnej umowy podmiotu z Gminą Kleszczewo, w imieniu której działa Wójt Gminy, w  terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.     Wzór umowy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania      (Dz. U. z 2016 r.,  poz.1300).

3.     Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot dotowany zobowiązany jest  dostarczyć do Urzędu Gminy Kleszczewo sprawozdanie merytoryczne i finansowe  z wykonanego zadania, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, wypełnione komputerowo, opatrzone pieczęciami i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

4.     Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania     (Dz. U. z 2016 r., poz.1300).

 

 

Kleszczewo, 05.02.2019 r.

                 Wójt Gminy Kleszczewo

                 /-/ Bogdan Kemnitz