Data posiedzenia:
2019-02-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kleszczewie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Tulcach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów zmian statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/349/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nagradowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
12. Podsumowanie "Akcji Zima" oraz przygotowania do "Akcji Lato" - przedstawienia informacji.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo