UCHWAŁA Nr IV/37/2019

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  06 lutego 2019r.

 

 

w sprawie :    poboru podatków  w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami), art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada  1984r. o podatku rolnym  (tekst jednolity  Dz. U.  z  2017r. poz. 1892 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r.  o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1821 ze zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1445 ze zmianami)  Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje :

                                                                                                          

 

§  1

Zarządza się na terenie gminy Kleszczewo  pobór podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od  nieruchomości  od  osób fizycznych  w drodze inkasa.

 

§  2

Na inkasentów wyznacza się osoby, których wykaz stanowi  załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  3

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów  w wysokości 3,0 % od zainkasowanych kwot podatków, o których  mowa w § 1 uchwały.

 

§  4

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

 

§  5

Traci moc Uchwała  Nr XII/74/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków  w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

§  6

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                              Marek Maciejewski

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji  wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r. ),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

                                                                        Załącznik do Uchwały Nr IV/37/2019

                                                                       Rady Gminy Kleszczewo z dnia

                                                                       06 lutego  2019r.

 

WYKAZ  INKASENTÓW

 

 

Lp.

 

Imię i Nazwisko

 

Teren poboru podatków - sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

miejscowość  Bylin – sołectwo Bylin

 

2.

Halina Michalak-Szczepaniak

miejscowość  Gowarzewo - sołectwo Gowarzewo

3.

Eugeniusz Nowicki

miejscowość  Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj  - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki  - sołectwo Komorniki

5.

Bożena Karolczak

miejscowość Krerowo  - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki – sołectwo Krzyżowniki

7.

Jan Mąderek

miejscowość Markowice  - sołectwo Markowice

8.

Paweł Doba

miejscowość  Nagradowice   - sołectwo Nagradowice

9.

Ferdynand Nowicki

 

miejscowość Poklatki  -  sołectwo Poklatki

10.

Jolanta Fludra

miejscowość   Śródka   -   sołectwo Śródka

11.

Jacek Walkowiak

 

miejscowość Szewce – sołectwo Szewce

12.

Lucyna Jaroszewska

miejscowość Tanibórz – sołectwo Tanibórz

13.

Mirosława Rutkowska

 

miejscowość Tulce  - sołectwo Tulce

14.

Stanisław Lesiński

 

miejscowość   Zimin  -  sołectwo  Zimin