Data posiedzenia:
2019-03-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tulce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kleszczewo.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
13. Sprawozdanie z działalności szkół z uwzględnieniem systemu oceniania uczniów, działalność świetlic szkolnych oraz organizacja dojazdów uczniów na terenie Gminy Kleszczewo.
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo