Data posiedzenia:
2019-04-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji oraz przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kleszczewo.
6. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kleszczewo w 2018r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
11. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo