W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie.

Data uchwały:
2019-03-26

Numer uchwały:
VI/47/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.