Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9208349
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2017r. Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 81/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2020

 

ZARZĄDZENIE  Nr 81/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29  grudnia  2017 r.

 

 

 

w sprawie:   przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2020

                   

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity  Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 25 ust 1 i 2, art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2018 – 2020, stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

                               

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik do Zarządzenia Nr  81/2017

     Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29  grudnia  2017 r.

 

 

 

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2018-2020

 

I.        Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1.   Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi   221,1953 ha, w tym:

-         drogi                                                   - 133,0712 ha

-         tereny budowlane zabudowane   -  19,9653 ha

-         tereny budowlane niezabudowane          -   19,3211 ha

-         grunty rolne                                         -   33,5000 ha

-         nieużytki                                              -     6,6224 ha

 

2.   Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

l.p.

położenie

nr działki

powierzchnia w m2

1.

Bylin

45/2

6.050

2.

Komorniki

74/20

74/18

3.083

2.665

3.

Tulce

334/4

171/14

171/36

171/37

398

257

1.511

119

4.

Kleszczewo

15/95

15/17

15/10

15/89

5.675

413

2.400

172

5.

Gowarzewo

92/21

92/11

2.504

1.808

6.

Krerowo

195/5

2.568

7.

Nagradowice

obr. Krzyżowniki

80/7

84/4

1.821

8.750

 

 

II.        Prognoza

 

1.    Udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu

Nieruchomości zasobu aktualnie udostępnione są następująco:

-         grunt oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych: 4,0194 ha,

-         grunt w użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy tj. szkoły i GOKiS: 7,8113 ha,

-         grunt rolny  w użytkowaniu nauczycieli: 2,2020 ha,

-         grunty rolne wydzierżawione: 34,9884 ha,

-         grunty nierolne oddane w dzierżawę: 0,0286 ha.

Nieruchomości komunalne zamierza się udostępniać poprzez: dzierżawę, najem, użyczenie i sprzedaż.

 

 

2.     Poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu

Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu będą uzależnione od potrzeb i określone w uchwałach budżetowych. Na chwilę sporządzania planu przewiduje się nabycie na rzecz Gminy Kleszczewo nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4152 ha.

 

 

3.    Wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczewo, a mianowicie:

-  2018 – 43.491,05 zł,

-  2019 – 43.491,05 zł,

-  2020 – 43.491,05 zł.

 

4.    Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Z uwagi na nie wzrastające ceny gruntów, nie planuje się aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

 

III.        Program zagospodarowania nieruchomości zasobu

 

Program gospodarowania nieruchomościami gminnego zasobu na lata 2018 – 2020 zakłada:

-         kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu,

-         zakup gruntu o łącznej powierzchni 1,4152 ha pod potrzeby inwestycji publicznych,

-         zamianę gruntów pod potrzeby inwestycji publicznych.

Przeznaczanie następnych nieruchomości zasobu do sprzedaży zależne będzie od intensywności procesu sprzedaży oraz potrzeb budżetu gminy.

 

 


Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2019-04-30 11:00:31, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2019-04-30 11:02:34, Ostatnia zmiana: 2019-04-30 11:02:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 46