ZARZĄDZENIE  Nr 81/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29  grudnia  2017 r.

 

 

 

w sprawie:   przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2020

                   

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity  Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), art. 25 ust 1 i 2, art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2018 – 2020, stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

                               

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Załącznik do Zarządzenia Nr  81/2017

     Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29  grudnia  2017 r.

 

 

 

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2018-2020

 

I.        Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1.   Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi   

-         drogi                                                   - 133,0712 ha

-         tereny budowlane zabudowane   -  19,9653 ha

-         tereny budowlane niezabudowane          -   19,3211 ha

-         grunty rolne                                         -   33,5000 ha

-         nieużytki                                              -     6,6224 ha

 

2.   Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

l.p.

położenie

nr działki

powierzchnia w m2

1.

Bylin

45/2

6.050

2.

Komorniki

74/20

74/18

3.083

2.665

3.

Tulce

334/4

171/14

171/36

171/37

398

257

1.511

119

4.

Kleszczewo

15/95

15/17

15/10

15/89

5.675

413

2.400

172

5.

Gowarzewo

92/21

92/11

2.504

1.808

6.

Krerowo

195/5

2.568

7.

Nagradowice

obr. Krzyżowniki

80/7

84/4

1.821

8.750

 

 

II.        Prognoza

 

1.    Udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu

Nieruchomości zasobu aktualnie udostępnione są następująco:

-         grunt oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych: 4,0194 ha,

-         grunt w użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy tj. szkoły i GOKiS: 7,8113 ha,

-         grunt rolny  w użytkowaniu nauczycieli: 2,2020 ha,

-         grunty rolne wydzierżawione: 34,9884 ha,

-         grunty nierolne oddane w dzierżawę: 0,0286 ha.

Nieruchomości komunalne zamierza się udostępniać poprzez: dzierżawę, najem, użyczenie i sprzedaż.

 

 

2.     Poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu

Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu będą uzależnione od potrzeb i określone w uchwałach budżetowych. Na chwilę sporządzania planu przewiduje się nabycie na rzecz Gminy Kleszczewo nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4152 ha.

 

 

3.    Wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczewo, a mianowicie:

-  2018 – 43.491,05 zł,

-  2019 – 43.491,05 zł,

-  2020 – 43.491,05 zł.

 

4.    Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Z uwagi na nie wzrastające ceny gruntów, nie planuje się aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

 

III.        Program zagospodarowania nieruchomości zasobu

 

Program gospodarowania nieruchomościami gminnego zasobu na lata 2018 – 2020 zakłada:

-         kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy i najmu,

-         zakup gruntu o łącznej powierzchni 1,4152 ha pod potrzeby inwestycji publicznych,

-         zamianę gruntów pod potrzeby inwestycji publicznych.

Przeznaczanie następnych nieruchomości zasobu do sprzedaży zależne będzie od intensywności procesu sprzedaży oraz potrzeb budżetu gminy.