Data posiedzenia:
2019-05-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2019r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków w okresie od 06 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bez przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo.
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo