OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds.  działalności komunalnej i bezpieczeństwa

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.  Stanowisko :

        Stanowisko ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa

 

III.        Wymagania niezbędne :

1.            Obywatelstwo polskie,

2.            Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.            Wykształcenie : wyższe -  specjalność umożliwiająca wykonywanie zadań na stanowisku, którego opis zamieszczono w punkcie V,

4.       Bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

5.            Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.            Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.            Nieposzlakowana opinia.

 

IV. Wymagania dodatkowe   :

Posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek,

Znajomość  przepisów prawnych z zakresu :

1)     ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) ,

2)    ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 827 ze zmianami)

Zaangażowanie, odpowiedzialność, systematyczność  komunikatywność, dyspozycyjność.

 

V.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Realizacja zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy,

2.    Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw obronnych,

3.    Prowadzenie spraw z  zakresu zarządzania kryzysowego,

4.    Prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych i ochrony przeciwpożarowej,

5.    Prowadzenie spraw z zakresu   ustawy o  ochronie danych osobowych,

6.    Prowadzenie spraw z zakresu pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (po uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa i odbyciu szkolenia).

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.    Wymiar czasu pracy : cały etat

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu kwietniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.    Wymagane dokumenty :

1.     Życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     List motywacyjny,

3.     Kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     Kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

Kandydaci  proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa  w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia  06 czerwca  2019 r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.           Uwagi końcowe:

1.    Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 maja 2019r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds.  działalności komunalnej i bezpieczeństwa  w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.    Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

Kleszczewo 2019-05-22                                            Bogdan Kemnitz

 

                                                                              Wójt Gminy