OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

zatrudni na stanowisko WOŹNEGO/KONSERWATORA w Zespole Szkół w Kleszczewie

Planowane zatrudnienie: od dnia 1 czerwca 2019 r. w wymiarze całego etatu.

I. Wymagania podstawowe:

1. Min. zawodowe wykształcenie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.

3. Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku woźny/konserwator.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Dokładność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.

2. Umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami zespołu, uczniami i

rodzicami.

3. Komunikatywność, sumienność, uczciwość, punktualność.

4. Odpowiedzialność za realizację zadań.

5. Umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy.

6. Umiejętność obsługi elektronarzędzi.

7. Prawo jazdy.

8. Mile widziane uprawnienia SEP.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Systematyczne sprawdzanie urządzeń technicznych.

2. Usuwanie usterek i wykonywanie drobnych remontów bieżących.

3. Wykonywanie prac porządkowych wokół szkoły.

4. Prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym.

5. Prace naprawcze związane z mieniem.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys – CV.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Dokumenty potwierdzające staż pracy – zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie świadectw pracy.

5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

8. Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

9. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.

U. 2018.1000 ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U.

2014.1202).

V. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 27 maja 2019r. na adres: Zespół Szkół w

Kleszczewie, ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo lub w sekretariacie szkoły, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko

woźny/konserwator”.

VI. Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (tel. 61 8176011 lub 509056566). Wszystkie

informacje dotyczące kolejnych etapów naboru będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej

szkoły www.zskleszczewo.pl

Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczewie

mgr inż. Marzena Socha