Data posiedzenia:
2019-06-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Działalność służby zdrowia na terenie gminy.
6. Raport o stanie gminy za 2018r.:
1) przedstawienie raportu,
2) debata nad raportem,
3) głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
7. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2018r.,
3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
8. Absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2018r.:
1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2018 r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Kleszczewie, Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Gowarzewie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Śródce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
16. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
17. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo