Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9934254
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Roboty budowlane » Ogłoszenia obrazek Wersja do druku

Rozbudowa ulicy Sportowej w Kleszczewie w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
"Rozbudowa ulicy Sportowej w Kleszczewie w formule zaprojektuj i wybuduj"

CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty drogowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252-0 Podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
45111000-1 Roboty z zakresu burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

- 1 roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem wykonanie robót drogowych (budowy, przebudowy, modernizacji, remontu) dróg, ulic, o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem o wartości nie mniejszej niż: 1.800.000 zł brutto.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. m.in. odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:

kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych;
kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej;

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

Osoby wskazane powyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 65).


Termin realizacji:
30.09.2020r.

Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Trubłąjewicz- w sprawach proceduralnych, Ewa Olczak - w sprawach technicznych

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO, pok. 16 - SEKRETARIAT - I p.

Oferty można składać do:
2019-06-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-06-26 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter.

Kryteria wyboru:
1) cena ryczałtowa oferty brutto -60%,
2) okres gwarancji - 40%


Wadium:
45.000złUwagi:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy PZP, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia prze niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację i na warunkach zgodnych z zamówieniem podstawowym.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w związku z art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności w zakresie:
- roboty ziemne, drogowe i przygotowawcze: obsługa koparek, wykonywanie warstw konstrukcyjnych dróg i parkingów, ciągów pieszych i rowerowych oraz prac związanych z oznakowaniem,
- roboty sanitarne: układania kanałów kanalizacji deszczowej;
- roboty elektryczne i teletechniczne: roboty w zakresie instalacji elektrycznych m.in. wykonywania zasilania, montażu oświetlenia, układania instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
z wyjątkiem osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi tj. kierownik robót drogowych, elektrycznych i robót sanitarnych oraz projektant branży drogowej.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 558377-N-2019 w dniu 11.06.2019r. Ogłoszenie zostało też wywieszone na tablicy ogłoszeń UG.


Firmy uczestniczące

Załączone dokumenty
  SIWZ ul.Sportowa (685kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Edytowalna wersja załączników (592kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Załącznik Nr 3 do SIWZ (647.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o zamówieniu 11.10 (924.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Zał. nr 8 Program funkcjonalno-uzytkowy (6.6MB) obrazek pobierz    
  Zał. nr 9 dokumentacja projektowa (20.9MB) obrazek pobierz    
  Informacja z otwarcia ofert 26.06.2019 (75.9kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Informacja o wyborze oferty 29.07 BIP (444kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 11.09 (234kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2019-06-11 14:46:29, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2019-06-11 15:18:53, Ostatnia zmiana: 2019-09-11 13:20:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 655