OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds.  inwestycji

w Referacie Infrastruktury  Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I.Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy   Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.  Stanowisko :

        Stanowisko ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

III.        Wymagania niezbędne :

1.            Obywatelstwo polskie;

2.            Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.            Wykształcenie:  wyższe budowlane;

4.       Bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

5.            Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.            Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

7.            Nieposzlakowana opinia.

 

IV. Wymagania dodatkowe   :

Znajomość  przepisów prawnych z zakresu :

1)     ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) ;

2)    ustawy z dnia  7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zmianami);

Doświadczenie zawodowe związane z budownictwem, inwestycjami, remontami i procedurą zamówień publicznych, umiejętności związane z kosztorysowaniem;

Zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole;

Prawo jazdy kat. B, dysponowanie  samochodem.

 

V.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Prowadzenie spraw  związanych  przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem  inwestycji i remontów;

2.    Współdziałanie w przygotowaniu materiałów do dokumentacji planistycznej gminy.

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku oraz wyjazdy w teren;

2.    Wymiar czasu pracy: cały etat

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu  czerwcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.    Wymagane dokumenty :

1.     Życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     List motywacyjny,

3.     Kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     Kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

Kandydaci  proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia  29 lipca  2019 r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.           Uwagi końcowe:

1.    Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie  przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. inwestycji  w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.    Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

                                                                                Wójt

Bogdan Kemnitz