OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945), oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że dnia 2 lipca 2019 r.


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla planowanego przedsięwzięcia:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części działki o nr. ewid. 275 (Alei Róż), położonej w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn, będącej fragmentem inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce (obręb Tulce), gm. Kleszczewo oraz w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn”.

 

Stosownie do art. 10 §1 k.p.a., Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Z powyższego prawa, tj. zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, Strony postępowania mogą skorzystać w pok. nr 4, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

Obecność nie jest obowiązkowa.

 

UZASADNIENIE

Niniejsze obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego następuje w celu wydania dla w/w inwestycji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.