OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 

 

Zgodnie z art. 10 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 53 ust. 4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1945 ze zm.);

 

informuję o uzgadnianiu projektu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla planowanego przedsięwzięcia:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części działki o nr. ewid. 275 (Alei Róż), położonej w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn, będącej fragmentem inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce (obręb Tulce), gm. Kleszczewo oraz w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn”.

 

                                       

Niniejsze pismo stanowi jeden z etapów procedury związanej z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W powyższej sprawie wypowiada się Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy Kostrzyn jako Zarządca Drogi.

 

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a., Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.

 

 

        Wójt Gminy Kleszczewo