Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9356866
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Prowadzone rejestry i ewidencje obrazek Wersja do druku

Kadencja 2018-2023

Nr sesji

Nr i data uchwały

W sprawie

Publikacja

I

I/1/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

-

 

I

I/2/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

-

I

I/3/2018

21 listopada 2018r.

powołania  Komisji Rewizyjnej

-

I

I/4/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji  Rewizyjnej

-

I

I/5/2018

21 listopada 2018r.

powołania  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

-

I

I/6/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji

-

I

I/7/2018

21 listopada 2018r.

ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

-

I

I/8/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji  Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

-

II

II/9/2018

05 grudnia 2018 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  9719

 z dnia 07.12.2018r.

II

II/10/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 9720

 z dnia 07.12.2018r.

II

II/11/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 9721

 z dnia 07.12.2018r.

II

II/12/2018

05 grudnia 2018 r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami w 2019 r

 

II

II/13/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia  wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 

II

II/14/2018

05 grudnia 2018 r.

wskazania Wiceprzewodniczącego dokonującego polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy

 

II

II/15/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany uchwały w sprawie wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki – Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie

 

II

II/16/2018

05 grudnia 2018 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

 

II

II/17/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia wysokości dopłat do 1m3 ścieków w okresie od 01  stycznia 2019r. do 05 czerwca 2019r

 

II

II/18/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2018r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 715  

 z dnia 15.01.2019r.

II

II/19/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040

 

II

II/20/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu

 

III

III/21/2018

19 grudnia 2018 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 456  

 z dnia 09.01.2019r.

III

III/22/2018

19 grudnia 2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040.

 

 

III

III/23/2018

19 grudnia 2018 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040

 

III

III/24/2018

19 grudnia 2018 r.

Budżetu Gminy na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 506

 z dnia 09.01.2019r.

III

III/25/2018

19 grudnia 2018 r.

nabycia na własność  Gminy Kleszczewo  nieruchomości położonej w miejscowości Szewce.

 

III

III/26/2018

19 grudnia 2018 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania             Problemów Alkoholowych na 2019 rok

 

III

III/27/2018

19 grudnia 2018 r.

zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r

 

III

III/28/2018

19 grudnia 2018 r.

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2019r

 

III

III/29/2018

19 grudnia 2018 r.

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2019r.

 

IV

IV/30/2019

06 lutego 2019 r.

uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

IV

IV/31/2019

06 lutego 2019 r.

podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku - świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem   „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  1526

 z dnia 11.02.2019r.

IV

IV/32/2019

06 lutego 2019 r.

zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku i  świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1525

 z dnia 11.02.2019r.

IV

IV/33/2019

06 lutego 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1507

 z dnia 11.02.2019r.

IV

IV/34/2019

06 lutego 2019 r.

ustanowienia reprezentantów gminy  w Stowarzyszeniu Gmin  i Powiatów Wielkopolski.

 

IV

IV/35/2019

06 lutego 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1884

 z dnia 19.02.2019r.

IV

IV/36/2019

06 lutego 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

IV

IV/37/2019

06 lutego 2019 r.

poboru podatków  w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1506  

 z dnia 11.02.2019r.

V

V/38/2019

27 lutego 2019 r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 2377  

 z dnia 04.03.2019r.

V

V/39/2019

27 lutego 2019 r.

nadania imienia Szkole Podstawowej w Kleszczewie

 

V

V/40/2019

27 lutego 2019 r.

nadania imienia Szkole Podstawowej w Tulcach

 

V

V/41/2019

27 lutego 2019 r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów zmian statutów sołectw Gminy Kleszczewo

 

V

V/42/2019

27 lutego 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 2587  

 z dnia 06.03.2019r.

V

V/43/2019

27 lutego 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040

 

VI

VI/44/2019

26 marca 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 3821  

 z dnia 10.04.2019r.

VI

VI/45/2019

26 marca 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

 

VI

VI/46/2019

26 marca 2019 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 4086  

 z dnia 17.04.2019r.

VI

VI/47/2019

26 marca 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie.

 

VI

VI/48/2019

26 marca 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie

 

VI

VI/49/2019

26 marca 2019 r.

nadania nazw ulicom w  miejscowości Tulce.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 3414   

 z dnia 02.04.2019r.

VI

VI/50/2019

26 marca 2019 r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 3412  

 z dnia 02.04.2019r.

VI

VI/51/2019

26 marca 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie  uchwalenia  statutów  sołectw  Gminy Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 3404 

 z dnia 02.04.2019r.

VII

VII/52/2019

24 kwietnia 2019 r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 4430 

 z dnia 30.04.2019r.

VII

VII/53/2019

24 kwietnia 2019 r.

przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg.

 

VII

VII/54/2019

24 kwietnia 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 4577  

 z dnia 06.05.2019r.

VII

VII/55/2019

24 kwietnia 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

VII

VII/56/2019

24 kwietnia 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 4415 

 z dnia 30.04.2019r.

VIII

VIII/57/2019

29 maja 2019 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 5960 

 z dnia 18.06.2019r.

VIII

VIII/58/2019

29 maja 2019 r.

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2019r.

 

VIII

VIII/59/2019

29 maja 2019 r.

zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2019r.

 

VIII

VIII/60/2019

29 maja 2019 r.

poboru podatków  w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 5682 

 z dnia 10.06.2019r.

VIII

VIII/61/2019

29 maja 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 5761 

 z dnia 11.06.2019r.

VIII

VIII/62/2019

29 maja 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

VIII

VIII/63/2019

29 maja 2019 r.

ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków w okresie od 06 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

 

VIII

VIII/64/2019

29 maja 2019 r.

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bez przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo

 

VIII

VIII/65/2019

29 maja 2019 r.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo

 

IX

IX/66/2019

19 czerwca 2019 r.

udzielenia Wójtowi Gminy  wotum zaufania.

 

IX

IX/67/2019

19 czerwca 2019 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

 

IX

IX/68/2019

19 czerwca 2019 r.

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo  za 2018 r.

 

IX

IX/69/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  6304

 z dnia 02.07.2019r.

IX

IX/70/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Kleszczewie, Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Gowarzewie.

 

IX

IX/71/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Śródce.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  6305

 z dnia 02.07.2019r.

IX

IX/72/2019

19 czerwca 2019 r.

powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 

IX

IX/73/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  6306

 z dnia 02.07.2019r.

IX

IX/74/2019

19 czerwca 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

IX

IX/75/2019

19 czerwca 2019 r.

zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

X

X/76/2019

30 lipca 2019 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 7036 

 z dnia 06.08.2019r.

X

X/77/2019

30 lipca 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

XI

XI/78/2019

04 września 2019 r.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.7700  

 z dnia 10.09.2019r

XI

XI/79/2019

04 września 2019 r.

zmiany uchwały Nr XLI/333/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia
25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 7706 

 z dnia 10.09.2019r

XI

XI/80/2019

04 września 2019 r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 7707 

 z dnia 10.09.2019r

XI

XI/81/2019

04 września 2019 r.

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo.

 

 

Załączone dokumenty
  REJESTR UCHWAŁ KADENCJA 2010-2014 (73.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  rejestr uchwal 1990-1994 (250kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  rejestr uchwal 1994-1998 (296kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  rejestr uchwal 1998-2002 (356kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Rejestr Uchwał 2002 - 2006 (46.1kB) obrazek pobierz    
  rejestr uchwał 2006-2010 (8.4MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  rejestr uchwał 2010 - 2014 (107kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  rejestr uchwał 2014 - 2018 (156.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Biuro Rady , Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2003-12-19 05:39:47, Zatwierdził do publikacji: Marta Kuświk, Data publikacji 2003-12-19 05:41:27, Ostatnia zmiana: 2019-09-11 13:35:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6482