Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8464081
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Prowadzone rejestry i ewidencje Wersja do druku

Kadencja 2014-2018

 

Nr Sesji

Numer i data uchwały

W sprawie

Publikacja

 

I

I/1/2014                              1 grudnia2014r.

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

-

 

I

I/2/2014                     1 grudnia 2014r.

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

-

 

I

I/3/2014                             1 grudnia 2014r.

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

-

 

I

I/4/2014                            1 grudnia 2014r.

powołania Komisji Rewizyjnej

-

 

I

I/5/2014                        1 grudnia 2014r.

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

-

 

I

I/6/2014                          1 grudnia 2014r.

ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

-

 

II

II/7/2014                       17 grudnia 2014r.

ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w miejscowości Tulce

-

 

II

II/8/2014                       17 grudnia 2014r.

ustalenia wysokości diet dla radnych

-

 

II

II/9/2014                       17 grudnia 2014r.

ustalenia wysokości diet dla sołtysów

-

 

II

II/10/2014                   17 grudnia 2014r.

ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

-

 

II

II/11/2014                17 grudnia 2014r.

wskazania wiceprzewodniczącego dokonującego polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego Rady Gminy

-

 

II

II/12/2014                    17 grudnia 2014r.

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2015r.

-

 

II

II/13/2014                   17 grudnia 2014r.

zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.           

 poz. 6953 

z dnia 31.12.2014r.

 

II

II/14/2014                    17 grudnia 2014r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 - 2024

-

 

II

II/15/2014                   28 stycznia 2015r.

wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2014r.

-

 

III

III/16/2015                 28 stycznia 2015r.

zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy

-

 

III

III/17/2015                  28 stycznia 2015r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024

 

III

III/18/2015                  28 stycznia 2015r.

uchwały budżetowej na 2015r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 659

z dnia 9.02.2015r.

 

III

III/19/2015                  28 stycznia 2015r.

współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo

-

 

III

III/20/2015               28 stycznia 2015r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.

-

 

III

III/21/2015                 28 stycznia 2015r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tulce, gmina Kleszczewo

-

 

III

III/22/2015                 28 stycznia 2015r.

ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 810

 z dnia 28.01.2015r.

 

IV

IV/23/2015            4 marca 2015r.

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nagradowice, gmina Kleszczewo

-

 

IV

IV/24/2015                   4 marca 2015r.

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

-

 

IV

IV/25/2015                   4 marca 2015r.

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

-

 

IV

IV/26/2015                    4 marca 2015r.

zmiany uchwały budżetowej  na 2015r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.         

   poz. 1494

  z dnia 12.03.2015r.

 

IV

IV/27/2015                      4 marca 2015r.

współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo

-

 

IV

IV/28/2015                   4 marca 2015r.

skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo

-

 

V

V/29/2015                     25 marca 2015r.

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

-

 

V

V/30/2015                          25 marca 2015r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2015r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 2261

 z dnia 8.04.2015r.

 

V

V/31/2015                      25 marca 2015r.

zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

poz. 2805

 z dnia 27.04.2015r.

 

VI

VI/32/2015                     29 kwietnia 2015r.

zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków

Dz. Urz. Woj. Wlkp.                           poz. 3109

 z dnia 6.05.2015r.

 

VI

VI/33/2015                     29 kwietnia 2015r.

przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

-

 

VI

VI/34/2015                      29 kwietnia 2015r.

zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz. 3110

z dnia

 6.05.2015r.

 

VI

VI/35/2015                   29 kwietnia 2015r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024

-

 

VII

VII/36/2015                    27 maja 2015r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014r.

-

 

VII

VII/37/2015                 27 maja 2015r.

absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2014r.

-

 

VII

VII/38/2015                 27 maja 2015r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

-

 

VII

VII/39/2015r.               27 maja 2015r.

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r.

-

 

VII

VII/40/2015                 27 maja 2015r.

przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału jednostki pomocniczej

-

 

VII

VII/41/2015                  27 maja 2015r.

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szewce

-

 

VII

VII/42/2015                   27 maja 2015r.

wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej 2410P

-

 

VII

VII/43/2015                  27 maja 2015r.

zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 z dnia 2.06.2015r.

Poz. 3551

 

VII

VII/44/2015                  27 maja 2015r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024

-

 

VII

VII/45/2015                    27 maja 2015r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę położoną w miejscowości Kleszczewo

-

 

VIII

VIII/46/2015                30 czerwca 2015r.

podziału sołectwa Gowarzewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 4332                      z dnia

8.07.2015r.

 

VIII

VIII/47/2015                  30 czerwca 2015r.

przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczewo

-

 

VIII

VIII/48/2015               30 czerwca 2015r.

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2015r.

-

 

VIII

VIII/49/2015               30 czerwca 2015r.

zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

poz.4333                     z dnia

 8.07.2015r.

 

VIII

VIII/50/2015               30 czerwca 2015r.

zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach

-

 

VIII

VIII/51/2015                 30 czerwca 2015r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024

-

 

IX

IX/52/2015                           2 września 2015r.

zmiany Uchwały Nr XXV/184/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5282        

  z dnia 15.09.2015r.

 

IX

IX/53/2015                         2 września 2015r.

uchwalenia  statutów  sołectw  Gminy Kleszczewo

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.  5283       

  z dnia 15.09.2015r.

 

IX

IX/54/2015                         2 września 2015r.

przejęcia  od  Powiatu  Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych

-

 

IX

IX/55/2015                           2 września 2015r.

powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

-

 

IX

IX/56/2015                     2 września 2015r.

zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.5284       

    z dnia 15.09.2015r.

 

IX

IX/57/2015                     2 września 2015r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 -      2024

-

 

IX

IX/58/2015                  2 września 2015r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego z  przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych  w Gowarzewie i Krzyżownikach

-

 

X

X/59/2015                       30 września 2015r.

ustanowienia ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5890

z dnia 13.10.2015r.

 

X

X/60/2015                             30 września 2015r.

zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.5891

 z dnia  13.10.2015r.

 

X

X/61/2015                 30 września 2015r.

zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.5892

z dnia 13.10.2015r.

 

XI

XI/62/2015                28 października 2015r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę położoną w miejscowości Tulce

-

 

XI

XI/63/2015                    28 października 2015r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

-

 

XI

XI/64/2015               28 października 2015r.

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na lata 2016-2020

-

 

XI

XI/65/2015                      28 października 2015r.

zmiany uchwały budżetowej  na 2015r

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6980

 z dnia

18.11.2015r.

 

XI

XI/66/2015                        28 października 2015r

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 - 2024

-

 

XI

XI/67/2015                       28 października 2015r.

wyboru ławnika  do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

-

 

XI

XI/68/2015 28 października  2015r.

zmiany uchwały w sprawie  inkasa podatków.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.6181 z dnia 2.11.2015r.

 

XII

XII/69/2015                         25 listopada 2015r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7475

z dnia 02.12.2015r.

 

XII

XII/70/2015                        25 listopada 2015r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7476

z dnia 02.12.2015r.

 

XII

XII/71/2015                       25 listopada 2015r.

uchylenia Uchwały Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7477

 z dnia 02.12.2015r.

 

XII

XII/72/2015                       25 listopada 2015r.

określenia wzorów formularzy podatkowych.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7478

 z dnia 02.12.2015r.

 

XII

XII/73/2015                      25 listopada 2015r.

 ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7479

 z dnia 02.12.2015r.

 

XII

XII/74/2015                       25 listopada 2015r.

poboru podatków  w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7480

 z dnia 02.12.2015r.

 

XII

XII/75/2015                       25 listopada 2015r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami w 2016r.

-

 

XII

XII/76/2015                      25 listopada 2015r.

trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie oraz warunków jego funkcjonowania w Gminie  Kleszczewo.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7855

 z dnia 07.12.2015r.

 

XII

XII/77/2015                        25 listopada 2015r.

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo na lata  2016-2020.

-

 

XII

XII/78/2015                     25 listopada 2015r.

zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 7481

 z dnia 02.12.2015r.

 

XII

XII/79/2015                     25 listopada 2015r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024.

-

 

XIII

XIII/80/2015

22 grudnia 2015

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2024.

-

 

XIII

XIII/81/2015

22 grudnia 2015

 uchwały budżetowej  na 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 62

 z dnia

 04.01.2016r.

 

XIII

XIII/82/2015

22 grudnia 2015

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.

-

 

XIII

XIII/83/2015

22 grudnia 2015

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2016r.

-

 

XIII

XIII/84/2015

22 grudnia 2015

ustalenia  wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

-

 

XIII

XIII/85/2015

22 grudnia 2015

przejęcia  od  Powiatu  Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

-

 

XIII

XIII/86/2015

22 grudnia 2015

zmiany uchwały w sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

-

 

XIII

XIII/87/2015

22 grudnia 2015

zmiany uchwały w sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

-

 

XIII

XIII/88/2015

22 grudnia 2015

 zmiany uchwały w sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

-

 

XIII

XIII/89/2015

22 grudnia 2015

 uchwały w sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

-

 

XIII

XIII/90/2015

22 grudnia 2015

 zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach.

-

 

XIII

XIII/91/2015

22 grudnia 2015

zmiany uchwały budżetowej  na 2015r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 437

z dnia 12.01.2016r.

 

XIV

XIV/92/2016

27 stycznia 2016r.

przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo”

-

 

XIV

XIV/93/2016

27 stycznia 2016r.

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  i trybu ich pobierania

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 945

z dnia

 29.01.2016r.

 

XIV

XIV/94/2016

27 stycznia 2016r.

nadania nazwy  ulicy  w miejscowości Tulce.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1080

 z dnia

03.02.2016r.

 

XIV

XIV/95/2016

27 stycznia 2016r.

ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez  Gminę Kleszczewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,  ustalenia liczby punktów za  każde z tych kryteriów oraz dokumentów  niezbędnych do ich potwierdzenia.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.946

z dnia

 29.01.2016r.

 

XIV

XIV/96/2016

27 stycznia 2016r.

zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.1506

 z dnia

23.01.2016r.

 

XIV

XIV/97/2016

27 stycznia 2016r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024

-

 

XIV

XIV/98/2016

27 stycznia 2016r.

rozpatrzenia skargi na działalność  Wójta Gminy Kleszczewo

-

 

XIV

XIV/99/2016

27 stycznia 2016r.

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie

-

 

XIV

XIV/100/2016

27 stycznia 2016r.

współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo

-

 

XV

XV/101/2016

24 luty 2016r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.1611

 z dnia

26.02.2016r.

 

XV

XV/102/2016

24 luty 2016r.

przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2019"

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.1610

 z dnia

26.02.2016r.

 

XV

XV/103/2016

24 luty 2016r.

zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Gowarzewo.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.1609

 z dnia

26.02.2016r.

 

XV

XV/104/2016

24 luty 2016r.

określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kleszczewo.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.1608

 z dnia

26.02.2016r.

 

XV

XV/105/2016

24 luty 2016r.

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

-

 

XV

XV/106/2016

24 luty 2016r.

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

-

 

XV

XV/107/2016

24 luty 2016r.

uchylenia  uchwały  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie.

-

 

XV

XV/108/2016

24 luty 2016r.

uchylenia  uchwały  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych  świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie.

-

 

XV

XV/109/2016

24 luty 2016r.

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.

-

 

XV

XV/110/2016

24 luty 2016r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.

-

 

XV

XV/111/2016

24 luty 2016r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Gowarzewie, Kleszczewie, Komornikach, Krzyżownikach, Śródce, Nagradowicach i Tulcach.

-

 

XV

XV/112/2016

24 luty 2016r.

zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.1607

z dnia

26.02.2016r.

 

XV

XV/113/2016

24 luty 2016r.

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi  Prokuratora Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej na Uchwałę Nr  XXII/114/2004  Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 02 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

-

 

XV

XV/114/2016

24 luty 2016r.

zmiany Uchwały Nr XI/62/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę położoną w miejscowości Tulce.

-

 

XV

XV/115/2016

24 luty 2016r.

wskazania jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

-

 

XVI

XVI/116/2016

22 marca 2016r.

zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo”.

-

 

XVI

XVI/117/2016

22 marca 2016r.

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

-

 

XVI

XVI/118/2016

22 marca 2016r.

zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  Zespołach Szkół  prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 2572

 z dnia

 04.04.2016r.

 

XVI

XVI/119/2016

22 marca 2016r.

zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.2758

 z dnia

 11.04.2016r.

 

XVI

XVI/120/2016

22 marca 2016r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024.

-

 

XVI

XVI/121/2016

22 marca 2016r.

 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Bylinie, Gowarzewie  i Krzyżownikach.

-

 

XVI

XVI/122/2016

22 marca 2016r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Bylinie, Gowarzewie, Komornikach i Krzyżownikach.

-

 

XVI

XVI/123/2016

22 marca 2016r.

 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

-

 

XVII

XVII/124/2016

27 kwietnia 2016r.

 przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kleszczewo na lata 2015-2029.

-

 

XVII

XVII/125/2016

27 kwietnia 2016r.

przejęcia  od  Powiatu Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

-

 

XVII

XVII/126/2016

27 kwietnia 2016r.

 określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.3163

z dnia

04.05.2016r.

 

XVII

XVII/127/2016

27 kwietnia 2016r.

 określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz.3164

 z dnia

 04.05.2016r.

 

XVII

XVII/128/2016

27 kwietnia 2016r.

 zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 3162

 z dnia

04.05.2016r.

 

XVII

XVII/129/2016

27 kwietnia 2016r.

 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie

-

 

XVII

XVII/130/2016

27 kwietnia 2016r.

 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie.

-

 

XVIII

XVIII/131/2016

22 czerwca 2016r.

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”

-

 

XVIII

XVIII/132/2016

22 czerwca 2016r.

 zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015r.

-

 

XVIII

XVIII/133/2016

22 czerwca 2016r.

 absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo  za 2015r.

-

 

XVIII

XVIII/134/2016

22 czerwca 2016r.

 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4082

 z dnia 28.06.2016r.

 

 

XVIII

XVIII/135/2016

22 czerwca 2016r.

 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kleszczewo”

-

 

 

XVIII

XVIII/136/2016

22 czerwca 2016r.

 zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4083

z dnia

 28.06.2016r.

 

 

XVIII

XVIII/137/2016

22 czerwca 2016r.

  zmiany Statutu Gminy Kleszczewo.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4084

 z dnia

 28.06.2016r.

 

 

XVIII

XVIII/138/2016

22 czerwca 2016r.

 zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 4141

z dnia

30.06.2016r.

 

 

XVIII

XVIII/139/2016

22 czerwca 2016r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024.

-

 

 

XVIII

XVIII/140/2016

22 czerwca 2016r.

 uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2016r.

-

 

 

XIX

XIX/141/2016

8 września 2016r.

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5468

 z dnia

12.09.2016r.

 

 

XIX

XIX/142/2016

8 września 2016r.

zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5473

 z dnia

13.09.2016r.

 

 

XIX

XIX/143/2016

8 września 2016r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2024.

-

 

 

XX

XX/144/2016

8 września 2016r.

 

zaliczenia drogi  do kategorii dróg gminnych.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5799

 z dnia

 4.10.2016r.

 

 

XX

XX/145/2016

8 września 2016r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach i Gowarzewie.

-

 

 

XX

XX/146/2016

8 września 2016r.

zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 6066

 z dnia 

12.10.2016r.

 

 

XX

XX/147/2016

8 września 2016r.

przekazania sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia drogowego.

-

 

 

XXI

XI/148/2016

26 października 2016r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami w 2017r.

-

 

 

XXI

XXI/149/2016

26 października 2016r.

 zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

-

 

 

XXI

XXI/150/2016

26 października 2016r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024.

-

 

 

XXI

XXI/151/2016

26 października 2016r.

ustalenia  stawki  dotacji przedmiotowej  do  usług  świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej.

-

 

 

XXI

XXI/152/2016

26 października 2016r.

udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie remontu przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu kościoła.

-

 

 

XXII

XXII/153/2016                    30 listopada 2016r.

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2021

 

-

 

 

XXII

XXII/154/2016                       30 listopada 2016r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7716     z dnia 7.12.2016r.

 

 

XXII

XXII/155/2016                   30 listopada 2016r.

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7717    z dnia 7.12.2016r.

 

 

XXII

XXII/156/2016                    30 listopada 2016r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę położoną w miejscowości Tulce

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7718    z dnia 7.12.2016r.

 

 

XXII

XXII/157/2016                        30 listopada 2016r.

zmiany Uchwały nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 października 2012r. W sprawie podziału Gminy Kleszczewo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7989    z dnia 14.12.2016r.

 

 

XXII

XXII/158/2016                           30 listopada 2016r.

zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7980    z dnia 14.12.2016r.

 

 

XXII

XXII/159/2016                         30 listopada 2016r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024

-

 

 

XXII

XXII/160/2016                      30 listopada 2016r.

nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości Kleszczewo

-

 

 

XXIII

XXIII/161/2016

21 grudnia 2016r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -  2029

 

 

 

XXIII

XXIII/162/2016

21 grudnia 2016r.

uchwały budżetowej  na 2017r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.88     z dnia 2.01.2017r.

 

 

XXIII

XXIII/163/2016

21 grudnia 2016r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.

 

 

 

 

XXIII

XXIII/164/2016

21 grudnia 2016r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

 

 

 

 

XXIII

XXIII/165/2016

21 grudnia 2016r.

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2017r

 

 

 

XXIII

XXIII/166/2016

21 grudnia 2016r.

zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Poznańskiego  zadania   zarządzania  niektórymi odcinkami dróg powiatowych.

 

 

 

 

XXIIII

XXIII/167/2016

21 grudnia 2016r.

zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 89    z dnia 2.01.2017r.

 

 

XXIII

XXIII/168/2016

21 grudnia 2016r.

ustalenia wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2016r.

 

 

 

 

XXIII

XXIII/169/2016

21 grudnia 2016r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki.

 

 

 

 

XXIV

XXIV/170/2017

05 stycznia 2017r.

zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.  567   z dnia 13.01.2017r.

 

 

XXIV

XXIV/171/2017

05 stycznia 2017r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -      2029

 

 

 

XXV

XXV/172/2017

25 stycznia 2017r.

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.   883  z dnia 31.01.2017r.

 

 

XXV

XXV/173/2017

25 stycznia 2017r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 884    z dnia 31.01.2017r.

 

 

XXV

XXV/174/2017

25 stycznia 2017r.

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę o nr. ewid. 80/35 w Krzyżownikach

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.  885   z dnia 31.01.2017r.

 

 

XXV

XXV/175/2017

25 stycznia 2017r.

ustalenia  wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 

 

 

XXV

XXV/176/2017

25 stycznia 2017r.

opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem    prowadzącym jest Gmina Kleszczewo terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.  886   z dnia 31.01.2017r.

 

 

XXV

XXV/177/2017

25 stycznia 2017

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół,  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych oraz szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo  przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.  887   z dnia 31.01.2017r.

 

 

XXV

XXV/178/2017

25 stycznia 2017

zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.  888   z dnia 31.01.2017r.

 

 

XXV

XXV/179/2017

25 stycznia 2017r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce

 

 

 

XXVI

XXVI/180/2017

22 lutego 2017r.

przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji  dla Gminy Kleszczewo.

 

 

 

 

XXVI

XXVI/181/2017

22 lutego 2017r.

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

 

 

 

XXVI

XXVI/182/2017

22 lutego 2017r.

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

 

 

XXVI

XXVI/183/2017

22 lutego 2017r.

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  Kleszczewie

 

 

 

XXVI

XXVI/184/2017

22 lutego 2017r.

współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo

 

 

 

XXVI

XXVI/185/2017

22 lutego 2017r.

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego

 

 

 

XXVI

XXVI/186/2017

22 lutego 2017r.

określenia  kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez  Gminę Kleszczewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,  ustalenia liczby punktów za  każde z tych kryteriów oraz dokumentów  niezbędnych do ich potwierdzenia

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1581    z dnia 27.02.2017r.

 

 

XXVI

XXVI/187/2017

22 lutego 2017r.

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1582    z dnia 27.02.2017r.

 

 

XXVI

XXVI/188/2017

22 lutego 2017r.

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo”

 

 

 

 

XXVI

XXVI/189/2017

22 lutego 2017r.

zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.  1583   z dnia 27.02.2017r.

 

 

XXVI

XXVI/190/2017

22 lutego 2017r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -      2029

 

 

 

 

 

XXVII

XXVII/191/2017

29 marca 2017r.

Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2017r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.  3140   z dnia 10.04.2017r.

 

 

XXVII

XXVII/192/2017

29 marca 2017r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce.

 

 

 

XXVII

XXVII/193/2017

29 marca 2017r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 69/72, położoną w miejscowości Nagradowice.

 

 

 

XXVII

XXVII/194/2017

29 marca 2017r.

nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki.

 

 

 

XXVII

XXVII/195/2017

29 marca 2017r.

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.  3141   z dnia 10.04.2017r.

 

 

XXVII

XXVII/196/2017

29 marca 2017r.

udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Poznańskiemu.

 

 

 

 

XXVII

XXVII/197/2017

29 marca 2017r.

zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3195   z dnia 11.04.2017r.

 

 

XXVII

XXVII/198/2017

29 marca 2017r.

zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług związanych z samorządowym zakładem budżetowym.

 

 

 

 

XXVII

 

XXVII/199/2017

29 marca 2017r.

 

sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

 

 

 

XXVIII

 

XXVIII/200/2017

10 kwietnia 2017r.

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo,

obejmującego działki położone w Kleszczewie

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3348   z dnia 19.04.2017r.

 

 

 

XXVIII

 

XXVIII/201/2017

10 kwietnia 2017r.

 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 193/26,położoną w obrębie Tulce.

 

 

 

 

XXVIII

 

XXVIII/202/2017

10 kwietnia 2017r.

 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce

 

 

 

 

XXVIII

 

XXVIII/203/2017

10 kwietnia 2017r.

 

zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3515  z dnia 26.04.2017r.

 

 

 

XXVIII

 

XXVIII/204/2017

10 kwietnia 2017r.

 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -      2029

 

 

 

 

XXIX

XXIX/205/2017

4 maja 2017r.

dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Kleszczewo  za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3771    z dnia 9.05.2017r.

 

 

XXIX

XXIX/206/2017

4 maja 2017r.

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami   dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad  dziećmi do  lat 3

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.  3772   z dnia 9.05.2017r.

 

 

XXIX

XXIX/207/2017

4 maja 2017r.

Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz.3773    z dnia 9.05.2017r.