OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945), zawiadamiam, że


została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

nr 1/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r., dla przedsięwzięcia p.n.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części działki o nr. ewid. 275 (Alei Róż), położonej w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn, będącej fragmentem inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce (obręb Tulce), gm. Kleszczewo oraz w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn”.

 

Zawiadamiam, że zainteresowani i strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji  w terminie 14 dni od daty nin. ogłoszenia, w pokoju nr nr 4, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Wójt Gminy Kleszczewo