Data posiedzenia:
2019-09-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzednich Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności oddziałów gimnazjalnych włączonych w strukturę Szkoły Podstawowej im. Walczących o Niepodległość w Kleszczewie oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/221/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tulce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) przedstawienie informacji o kandydatach,
c) przedstawienie zasad głosowania,
d) przeprowadzenie tajnego głosowania,
e) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania,
f) podjecie uchwały stwierdzającej wybór ławników.
12. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie w tym realizacja Programu Rodzina 500+, działalność świetlic środowiskowych w okresie wakacji.
13. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo