Data posiedzenia:
2019-10-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzednich Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nagradowice, gm. Kleszczewo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic Sołectw Komorniki, Krzyżowniki i Śródka
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
10. Działalność żłobka "Gawroszek" w Gowarzewie.
11. Sprawozdanie z Akcji Lato.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kleszczewo w roku szkolnym 2018/2019.
13. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo