Data posiedzenia:
2019-11-27

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Kleszczewo, Nagradowice, Gowarzewo oraz Śródka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
13. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo