Data posiedzenia:
2019-12-18

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie,
c) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
d) dyskusja nad wniesionymi poprawkami oraz przegłosowanie poprawek,
e) głosowanie nad projektem uchwały.
8. Budżet gminy na 2020r.:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
c) odczytanie opinii komisji stałych rady gminy,
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu,
e) przedstawienie poprawek do budżetu,
f) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
g) głosowanie nad projektem uchwały.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2020r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2020r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zimin i Kleszczewo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2019/2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo.
19. Podjęcie stanowiska w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
20. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo