Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
"Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo"

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45314310-7 układanie kabli
45316110-9 instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

4) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.

5) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 robót budowlanych polegających na pracach obejmujących swoim zakresem budowę oświetlenia o wartości brutto nie mniejszej niż 600 000,00 PLN;
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. m.in. odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:

kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 65).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu robót - zał. nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, wykazu osób - zał. nr 5 do SIWZ.

6) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.


Termin realizacji:
1. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy do 30.09.2020r.

Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Trubłajewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, pokój nr 16 - SEKRETARIAT - I p

Oferty można składać do:
2020-05-18 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2020-05-18 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, Sala Konferencyjna - parter

Kryteria wyboru:
Cena- 60%
Okres gwarancji- 40%


Wadium:
15 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące