KOMUNIKAT

 

Informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) z dniem 16 maja 2020 r. uchylone zostały przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Oznacza to usunięcie m.in. przepisów wstrzymujących bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego:

1.     od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2.     do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3.     przedawnienia,

4.     których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5.     zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6.     do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

oraz terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, kontrolach i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy (w tym m.in. terminów zapoznania się z aktami sprawy, złożenia lub uzupełnienia wniosku albo wyjaśnień w toku sprawy, terminów wniesienia środków zaskarżenia i innych terminów zaistniałych w toku danej sprawy itp. ).

Zgodnie z art. 68 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, powyższe terminy rozpoczynają lub kontynuują bieg po upływie 7 dni od daty wejścia w życie tej ustawy, tj. z dniem 24 maja 2020 r.

Z tym dniem udzielane dotychczas w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pouczenia dotyczące biegu terminów w postępowaniach prowadzonych przez Wójta Gminy Kleszczewo staną się nieaktualne.