Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych.- UNIEWAŻNIONY

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżownikach

Tytuł przetargu:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych-UNIEWAŻNIONY

CPV:
34144210-3 Wozy strażackie

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 214.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące (art. 22 ust. 1 lit. 1 b Pzp):
1) Zamawiający nie określa warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2) Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej.
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że :
a) w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedną dostawę która obejmowała swoim zakresem średmi samochód ratowniczo - gaśniczy o wartości nie mniejszej niż 700 000,00zł brutto.
Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do OFERTY, wykaże, że w wymaganym okresie zrealizował odpowiednie zadania oraz załączy do niego dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały prawidłowo ukończone.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja, o której mowa w rozdz. VIII. 2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;


Termin realizacji:
30.09.2020

Osoba odpowiedzialna:
Karolina El-Masri-Jankiewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-006 Kleszczewo

Oferty można składać do:
2020-06-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-06-05 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert poprzez transmisję online na stronie https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo w dniu 05.06.2020r. o godz. 11:00

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Okres gwarancji - 40%


Wadium:
10.000 zł

Uwagi:
Postępowanie dotyczy dostawy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
wraz z wyposażeniem do celów specjalnych dla OSP w Krzyżownikach.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 542956-N-2020 w dniu 25.05.2020r.
Ogłoszenie zostało wywieszone także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy


Firmy uczestniczące

Załączniki

Część I SIWZ OSP KRZYŻOWNIKI (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część I SIWZ OSP KRZYŻOWNIKI (12.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ częśc II Wymagania techniczne (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część III SIWZ - wzór umowy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część IV Siwz - formularze (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (419.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania (607.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Unieważnienie postępowania (237.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:aaa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:aaa
Data wprowadzenia:2020-05-25 13:32:03
Opublikował:aaa
Data publikacji:2020-05-25 13:55:39
Ostatnia zmiana:2020-06-05 14:59:53
Ilość wyświetleń:261

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij