Data posiedzenia:
2020-06-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Raport o stanie gminy za 2019r.:
1) przedstawienie raportu,
2) debata nad raportem,
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za 2019r.,
3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.,
4) dyskusja,
5) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
7. Absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2019r.:
1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2019 r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019,
3) dyskusja,
4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na II półrocze 2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2020r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
17. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
18. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo