WÓJT GMINY KLESZCZEWO

 

ogłasza

 

 PIERWSZY PRZETARG USTNY - AUKCJĘ

na sprzedaż dwóch samochodów specjalnych pożarniczych:

 

 

I.             Nazwa jednostki sprzedającej.

Gmina Kleszczewo reprezentowana przez Wójta Gminy Kleszczewo z siedzibą w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, telefon: 61 8176 020, 61 8176 017, 61 8176 033 – tel. bezpośredni,

Adres elektroniczny sprzedającego, e-mail:  urzad@kleszczewo.pl

Ogłoszenie wraz ze zdjęciami sprzedawanego majątku ruchomego udostępniono na stronie internetowej; http://kleszczewo.pl  w zakładce Przetargi – następnie; Inne. 
Godziny urzędowania sprzedającego: pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.00 - 15.00

II.           Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

1.     Miejscem przeprowadzenia przetargu jest Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, pokój nr 7 – sala konferencyjna

2.     Publiczna  aukcja zostanie przeprowadzona przez komisję przetargową w dniu 01 lipca 2020r. o godz. 10:15.

III.         Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego.

1.     Samochody będzie można obejrzeć w dniach 22-23.06.2020r. w godzinach 8:00-16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca z pracownikiem Urzędu Gminy Kleszczewo- Kontakt   tel. 61 8176 020, 61 8 176 017, 61 8176 033 w. 131

2.     Koszty przejazdu na miejsce postoju sprzedawanego pojazdu ponosi zainteresowany zakupem.

IV.          Rodzaj i ilości sprzedawanych składników majątku ruchomego.

l.p

Marka samochodu

Opis samochodu

1

Star 244 GBM

Rodzaj pojazdu: specjalny pożarniczy

Miejsca w kabinie: 2+4

Rok produkcji: 1988

Pojemność skokowa silnika : 6842 cm3

Badanie techniczne i ubezpieczenie OC I NNW : aktualne

Dop. masa całkowita: 10580 kg

Opis samochodu:

Samochód Star 244GBM, specjalny zabudowany nadwoziem strażackim do przewozu sprzętu i załogi strażackiej. Stan techniczny bardzo dobry. Nowe opony (6szt.) zakupione i założone w 2017r.Pojazd użytkowany był jako pożarniczy w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd wycofany z eksploatacji ze względu na  zakup nowego pojazdu pożarniczego. Wyposażenie pożarnicze zostało wymontowane.

2

Jelcz/Star 005

Rodzaj pojazdu: specjalny pożarniczy

Miejsca w kabinie: 2+4

Rok produkcji: 1983

Pojemność skokowa i moc silnika : 6842 cm3, 110kW

 

Badanie techniczne i ubezpieczenie OC I NNW : aktualne

Dop. masa całkowita: 10580kg

Opis samochodu:

Samochód Jelcz/Star 005, specjalny zabudowany nadwoziem strażackim do przewozu sprzętu i załogi strażackiej. Stan techniczny bardzo dobry. Pojazd użytkowany był jako pożarniczy w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd wycofany z eksploatacji ze względu na  zakup nowego pojazdu pożarniczego. Wyposażenie pożarnicze : działko na dachu, szybkie natarcie, autopompa.

 

V.            Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia.

1.      Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić w pieniądzu do dnia 01.07.2020r. do godz. 10:00 na rachunek bankowy Gminy Kleszczewo nr konta nr 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003, Bank Spółdzielczy w Kórniku (z adnotacją: wadium w przetargu publicznym; pojazd nr 1 lub pojazd nr 2 lub pojazd nr 1 i 2).

2.     Oferty nie zabezpieczone wadium nie będą rozpatrywane.

VI.           Postępowanie na sprzedaż składników majątku ruchomego w trybie aukcji

1.    Cena wywoławcza brutto pojazdu nr 1: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

2.    Cena wywoławcza brutto pojazdu nr 2: 8 000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

3.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest w pierwszej kolejności wniesienie w wyznaczonym terminie wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości na zbywany składnik majątku ruchomego.

4.    Postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 500,0zł zł (słownie: pięćset złotych).

5.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia przedmiotu licytacji. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy

VII.        Inne informacje.

1.     Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.

2.     Wójt Gminy Kleszczewo zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

3.     Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o wygranej w przetargu.

4.     Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Oferent dokonuje odbioru zakupionego pojazdu na własny koszt z miejsca jego składowania (garażowania).

5.     Sprzedający nie udziela gwarancji na stan przedmiotu sprzedaży objętego przetargiem, ani nie odpowiada za wady ukryte.

6.      Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kleszczewo.pl)

7.     Pojazd zostanie sprzedany na podstawie faktury VAT.

VIII.      Załączniki do ogłoszenia.

1.     Regulamin aukcji

2.     Wzór umowy kupna sprzedaży

3.     Dokumentacja fotograficzna