Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół w roku szkolnym 2020/2021 wraz z opieką

CPV:
60.13.00.00-8 USŁUGI W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro

Warunki:
1) W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób na terenie Polski.
2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych i o wartości min 65% ceny ofertowej brutto oraz dysponuje odpowiednimi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, wykaże, że w wymaganym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych i o wartości min 65% ceny ofertowej brutto oraz załączy do niego dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 2 samochodami o ilości miejsc siedzących 10-14 + 1 wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, wszystkie pojazdy muszą być sprawne i posiadać ważne przeglądy techniczne. Ponadto muszą posiadać ważne polisy OC i NW.
Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do oferty, poda informacje spełniające wymogi Zamawiającego, dotyczące:
1. ilości miejsc siedzących dla 2 samochodów po min. 10-14+1
2. wyposażenia miejsc siedzących w pasy bezpieczeństwa - obowiązkowo
3. nr polisy OC, NW oraz data jej ważności
4. daty ważności przeglądu technicznego pojazdu
5. charakteru własności pojazdu (własny, leasing, inne)
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował
- minimum 2 kierowcami, którzy muszą posiadać następujące uprawnienia: prawo jazdy kategorii uprawniającej do kierowania niezbędnymi do wykonania zamówienia pojazdami oraz ważne orzeczenia lub zaświadczenia: lekarza medycyny pracy i psychologa
- minimum 2 opiekunami, którzy muszą posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi: ukończony odpowiedni: kurs, szkołę, uczelnię itp., które dają uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych. Każdy opiekun dla dzieci będzie miał pieczę nad nimi zarówno w czasie jazdy, jak i przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.
Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w zakresie dysponowania osobami przedstawi wykaz, złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez te osoby. Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
a) Wzór wykazu wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
b) Za zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych sytuacjach zarówno przed udzieleniem zamówienia jak i trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza się możliwość zmian osobowych, po dostarczeniu odpowiednich dokumentów oraz przy spełnieniu określonych do przedmiotowego postępowania wymagań.
3) Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000zł.


Termin realizacji:
02.09.2020 r. - 25.06.2021

Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Sołtysiak, Bogumiła Plaszczak, Karolina El-Masri-Jankiewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4

Oferty można składać do:
2020-07-24 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-07-24 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy
w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter.


Kryteria wyboru:
1) cena -60%,
2) czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii- 40%


Wadium:
-

Uwagi:


Firmy uczestniczące