CPV:   45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 30.06.2021r.

Osoba odpowiedzialna:
w sprawach proceduralnych Magdalena Trubłajewicz, w sprawach technicznych Ewa Olczak

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO

Oferty można składać do:
2020-08-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-08-24 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy
w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter

Kryteria wyboru:
cena oferty brutto - waga 60%
czas reakcji- waga 40%

Wadium:
5.000 zł;

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  572463-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.