OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji

w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

        Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 

III.Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.             wykształcenie : wykształcenie co najmniej  średnie – kierunek budownictwo,

4.        dobra znajomość obsługi komputera,

5.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

 

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami), ustawy z dnia  7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami)

2.     doświadczenie zawodowe związane z budownictwem, inwestycjami, remontami i procedurą zamówień publicznych, umiejętności związane z kosztorysowaniem,

3.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

4.     prawo jazdy kat. B, dysponowanie  samochodem.

 

 

V.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych , a w szczególności :

a)    przygotowanie i prowadzenie postępowań (na podstawie otrzymanej z poszczególnych stanowisk SIWZ oraz projektu umowy), a w szczególności redagowanie tekstu ogłoszeń, prowadzenie korespondencji z oferentami i Urzędem Zamówień Publicznych,

b)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zamówień publicznych oraz współpraca w tym zakresie z pracownikami Urzędu.

2.     prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, nazw ulic oraz numeracji porządkowej,

3.     prowadzenie spraw  wynikających z przepisów o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

4.     prowadzenie gminnego rejestru zabytków i obiektów zabytkowych,

5.     prowadzenie  spraw związanych z wydawaniem decyzji na zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz naliczanie z tego tytułu opłat,

6.      prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją  i rozliczaniem inwestycji.

 

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu lipcu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.     oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy  Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji  w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej  i Inwestycji  w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia 07 września 2020 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 51/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 sierpnia 2020r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. zamówień publicznych i inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

                                                                                                                      Wójt

 

                                                                                                          Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 2020-08-17