Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów złotowych w wysokości :
- Część I : 16 250 000,00 PLN
- Część II : 4 050 000,00 PLN


CPV:
CPV 66113000-5 usługi udzielania kredytu

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy:
1.Nie podlegają wykluczeniu tj.:
-Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy - obligatoryjne przesłanki wykluczenia.-Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1.
2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiada odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej (zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) lub inny odpowiedni dokument, uprawniający do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawem.
-sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
-zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.


Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji dla I i II części zamówienia: nie później niż 28.12.2020r.
Uwaga! Termin uruchomienia kredytu stanowi kryterium oceny ofert.


Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Trubłajewicz - sprawy formalne, Pani Justyna Kaczmarczyk sprawy merytoryczne

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Oferty można składać do:
2020-10-19 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-10-19 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo- Sala konferencyjna-parter

Kryteria wyboru:
1. Cena 60%
2. Termin uruchomienia kredytu 40%


Wadium:
części I - 12 000,00 zł
części II - 10 000,00


Uwagi:
1. W niniejszym postępowaniu Zam. będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
2. Komunikacja między Zam. a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3. We wszelkiej koresp związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zam publ musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na na miniPortalu
9. Informacje dot. RODO, ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, znajdują się w SIWZ.
10. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane w formie elektronicznej do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.08.2020 r.
11. Opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego 2020/S 162-393822 w dniu 21.08.2020r.
12. na stronie internetowej Gminy Kleszczewo http://bip.kleszczewo.pl w dniu 21.08.2020r.
13. na platformie miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ w dniu 21.08.2020r. identyfikator postępowania: 13b9380b-ff32-4af6-bb6d-a0cc01ea5741
14. zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w jego siedzibie w dniu 21.08.2020r.


UWAGA! zmiana termiu składania i otwarcia ofert.Godzina skladania i otwarcia ofert pozostają bez zmian


Firmy uczestniczące