Zamawiający:
Gmina Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Kleszczewo

CPV:
90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń
90.63.00.00-9 - Usługi odśnieżania.

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony , Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Warunki:
1.         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące (art. 22 ust. 1  lit. 1 b Pzp):

1)         posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje warunku, gdyż działalność objęta przedmiotem zamówienia nie wymaga posiadania przez Wykonawcę specjalnych uprawnień

2)         sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu odnośnie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

3)         zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że :

a)         w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic o wartości co najmniej 130.000 zł każda

Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie zrealizowanych zamówień zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do OFERTY, wykaże, że w wymaganym okresie zrealizował co najmniej dwie usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg i ulic o wartości co najmniej 130.000 zł każda oraz załączy do niego dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty.

b)         dysponuje następującym sprzętem:

-rozsypywarki *  - 2 szt.

-pługi odśnieżne - 2 szt.

-sprzęt ciężki** - 1szt.

* rozsypywarka(i)  - piaskarki, solarki, maszyny rozpryskujące do rozpryskiwania roztworów chlorków,

** sprzęt ciężki - ładowarki (pojemność łyżki min.1,01m3), równiarki, pługi wirnikowe, spycharki kołowe.

Zamawiający uzna, za spełniony powyższy warunek, jeżeli Wykonawca w wykazie posiadanego sprzętu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do OFERTY, wykaże, że posiada wymagany sprzęt i będzie nim dysponował na potrzeby Zamawiającego przez cały okres trwania usługi oraz oświadczy, że dysponuje odpowiednią liczbą pracowników, fachowców, gwarantującą terminowe i profesjonalne wykonanie zamówienia i posiadającymi wymagane uprawnienia do obsługi sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

Termin realizacji:
16.04.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:
w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia: Ewa Olczak w zakresie spraw formalnych: Magdalena Trubłajewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO, pok. 16 - SEKRETARIAT - I p.

Oferty można składać do:
2020-11-06 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-11-06 godz: 10:00


Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 pok. 7 Sala Konferencyjna - parter

Kryteria wyboru:
1) cena -60%,
2) czas reakcji w celu podstawienia sprzętu zastępczego - 40%


Wadium:
3.000,00 zł

Uwagi:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium, natomiast wyrażenie zgody dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy realizującemu zamówienie, zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba że taka potrzeba zajdzie.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7.Wartość zamówień nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 27.10.2020 r. pod numerem 602057-N-2020.

 

UWAGA! W dniu 30.10.2020 nastąpiła zmiana terminu  składania i otwarcia ofert.