OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. księgowości budżetowej w  Referacie  Gospodarki Finansowej

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

        Stanowisko ds. księgowości budżetowej   w  Referacie Gospodarki Finansowej.

 

III.Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.             wykształcenie : minimum średnie ekonomiczne (kandydat ukończył  średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną),

4.        dobra znajomość obsługi komputera,

5.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713)  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 351),

2.     doświadczenie  i staż  pracy związany z księgowością budżetową,

3.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

V.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami

a)  sprawdzanie dokumentów pod  względem formalnym i rachunkowym,

b)    opisywanie dokumentów księgowych,

c)     przekazywanie zaakceptowanych do wypłaty dokumentów do kasy, względnie sporządzanie przelewów bankowych,

d)    księgowanie operacji gospodarczych budżetu gminy, drukowanie dzienników  miesięcznych oraz sporządzanie kopii na dyskietkach,

2)    prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem VAT,

3)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do  uchwalenia budżetu gminy,

4)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

5)    prowadzenie spraw związanych  z zamówieniami publicznymi w Urzędzie  z wyjątkiem inwestycji i remontów,

6)    sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego i deklaracji łącznej z podatku VAT dla  Urzędu Gminy,

7)    prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej i gazu,

8)    prowadzenie ewidencji, przechowywanie oraz sprawdzanie  pod względem zgodności ze stanem  prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych od osób prawnych.

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu wrześniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy  lub w skrzynce  na korespondencję umieszczoną  przy wejściu do Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. księgowości budżetowej w  Referacie  Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia  10 listopada   2020 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 października 2020r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

Kleszczewo 2020-10-28

 

                                                                                                                      Wójt

Bogdan Kemnitz