Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 70/2020 Wójta Gminy z dnia  28 października  2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne  stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  w Referacie Gospodarki Finansowej  w Urzędzie Gminy Kleszczewo  przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:

1)    Bogdan Kemnitz – przewodniczący komisji,

2)    Genowefa Przepióra – sekretarz komisji,

3)    Justyna Kaczmarczyk  – członek komisji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.