Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713  ze zmianami ), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz. 1390 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1  załącznika do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie trybu i sposobu  powoływania   i   odwoływania  członków   Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Gminie Kleszczewo, zarządzam co następuje: 

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 8/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  28 stycznia  2019r.  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego zmienionego Zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2019r.  oraz Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 03 marca 2020r. wprowadza się następującą zmianę:

1)    odwołuje się ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Joannę Augustynek – położną Przychodni w Tulcach

2)    powołuje się  w skład Zespołu Interdyscyplinarnego  Panią  Olgę Halelujko – kuratora zawodowego  I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

 

§ 2

Po uwzględnieniu zmiany, o której mowa w § 1 w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby :

1)    Pani Mirosława Radzimska – kierownik OPS i pełnomocnik Wójta w sprawie uzależnień,

2)    Pani Edyta Kijak – pracownik socjalny OPS w Kleszczewie,

3)    Pani Halina Jeger – prezes Stowarzyszenia „Pomagam”,

4)    Pani Aneta Kokot – psycholog w ZS w Kleszczewie,

5)    Pani Ewa Bac –Ksycka -  nauczyciel ZS w Tulcach,

6)    Pani Mariola Melewska – pedagog w Szkole Podstawowej w Ziminie,

7)    Pani Katarzyna Konarkowska  – kurator Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,

8)    Pan  Marcin Pakulski – Kierownik Ogniwa Prewencji w Kleszczewie,

9)    Pani Olga , Halelujko – kuratora zawodowego  I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

10)  Pani Izabella Płonka -pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.