Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.  poz. 506 ze zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.  869 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040 w brzmieniu określonym w załączniku  do zarządzenia.

 

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021 - 2040  podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kleszczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

                                                                       Załącznik

                                                                                              do Zarządzenia Nr 74/2020

                                                                                              Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia 16 listopada 2020 r.

 

UCHWAŁA NR …/…/2020
RADY GMINY KLESZCZEWO
z dnia ........... grudnia 2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kleszczewo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Kleszczewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 5.

Traci moc Uchwała XV/105/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 roku sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.