Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
"Przebudowa budynku świetlicy i ochotniczej straży pożarnej wraz z zagospodarowaniem działki wokół budynku w Komornikach, gmina Kleszczewo"

CPV:
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45310000-3 Roboty z zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
roboty ziemne
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne roboty specjalistyczne
CPV 45420000-7 Roboty zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45440000-0 Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
CPV 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45410000-4 tynkowanie
CPV 45442000-7 nakładanie powierzchni kryjących
CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45262500-6 roboty murarskie
CPV 45410000-4 tynkowanie - tynki zewnętrzne
CPV 45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
CPV 45321000-3 izolacje cieplne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynków o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000000,00 PLN każda, obejmujące zakresem branżę budowlaną, instalacyjną - sanitarną i elektryczną.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. m.in. odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności:
kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 220).
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia wykazu robót - zał. nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, wykazu osób - zał. nr 5 do SIWZ oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy - zał. nr 8 do SIWZ.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.


Termin realizacji:
10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Laskowska - w sprawach proceduralnych, Mariusz Siwczak - w sprawach technicznych

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO

Oferty można składać do:
2021-01-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-01-05 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter.

Kryteria wyboru:
1) cena -60%,
2) okres gwarancji - 40%


Wadium:
20.000zł

Uwagi:
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację i na warunkach zgodnych z zamówieniem podstawowym.
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od zawarcia umowy lub braku wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może zbadać następną najwyżej ocenioną ofertę spośród pozostałych ofert.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ będą dokonywane w PLN.
12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności w zakresie:
a) roboty drogowe i przygotowawcze: obsługa koparek, wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych;
b) roboty ogólnobudowlane: roboty ciesielskie, murowe, dekarskie, malarskie, montażowe, brukarskie,
c) roboty sanitarne: budowa instalacji wod. - kan., gaz., roboty wentylacyjne, C.O.,
d) roboty elektryczne: roboty w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji niskoprądowej

Zamawiający nie przewiduje:
1. Rozliczeń w walutach obcych.
2. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 768724-N-2020 w dniu 21.12.2020r.
Ogłoszenie zostało też wywieszone na tablicy ogłoszeń UG.


Firmy uczestniczące