Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2019r. poz. 1282 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. księgowości budżetowej  w  Referacie  Gospodarki Finansowej  w Urzędzie Gminy   Kleszczewo.

 

§ 2

1.    Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.    Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej  w  Referacie Gospodarki Finansowej  w Urzędzie Gminy Kleszczewo stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2021
Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 04 stycznia  2021 r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA NABORU

na wolne  stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. księgowości budżetowej  w Referacie  Gospodarki Finansowej

 w Urzędzie Gminy  Kleszczewo 

 

1.          Postępowanie w sprawie naboru na wolne  stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. księgowości budżetowej w  Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo, przeprowadza Komisja w składzie określonym w  zarządzeniem Wójta.

2.          Warunkiem prawomocności obrad Komisji jest udział co najmniej 2  członków.

3.          Posiedzeniem Komisji kieruje Przewodniczący  posiadający prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu

4.          Nabór przeprowadzony zostanie w  trzech (III)  etapach.

5.          W etapie I naboru :

1)      komisja na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami złożonymi przez kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdza ich kompletność. Oferty nie spełniające warunków określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia Komisja odrzuca.

2)      Sekretarz komisji  informuje  kandydatów telefonicznie  lub e-mailem o:

a)        niedopuszczeniu do dalszego etapu naboru,

b)      dopuszczeniu  do II  etapu naboru  i terminie  przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

6.          W etapie II naboru przeprowadzany jest   pisemny test znajomości zagadnień, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które ogłoszono nabór. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym jest  punktowane w skali 0-5 pkt.

7.          W etapie III  naboru – rozmowy kwalifikacyjnej  bierze udział nie więcej niż 5 kandydatów, który otrzymali kolejno największą liczbę punktów podczas etapu II.

Rozmowa kwalifikacyjna służy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z kandydatem, sprawdzenia jego wiedzy  oraz jego predyspozycji i umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków.  Komisja  przydziela kandydatowi punkty w skali od  0 do 100.

8.          W przypadku jeśli do naboru zgłosi się mniej niż 5 kandydatów  etap II i etap III  naboru może  odbyć  się w tym samym dniu.

9.          Nie stawienie się kandydata na II lub III etap naboru traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o  stanowisko.

10.        Po  zakończeniu  wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów.

11.        Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół, który zawiera następujące informacje:

1)      stanowisko, na które był prowadzony nabór,

2)      liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

3)      imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego  nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4)      o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5)       dokonanym wyborze;

6)      skład komisji przeprowadzającej nabór.

12.        Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej  przez okres  3 miesięcy.

13.         Informacja, o której mowa w pkt.12, zawiera:

1)    nazwę i adres jednostki;

2)    określenie stanowiska;

3)    imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

4)    uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

14.        W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do III etapu naboru poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata.

15.        Dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony są dołączone do jego akt osobowych.

16.        Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole są przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie przekazane do archiwum.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia  04 stycznia 2021 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. księgowości budżetowej w  Referacie  Gospodarki Finansowej

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy  Kleszczewo,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.  Stanowisko :

        Stanowisko ds. księgowości budżetowej   w  Referacie Gospodarki Finansowej.

 

III.Wymagania niezbędne :

1.           obywatelstwo polskie,

2.           pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.           wykształcenie : minimum średnie ekonomiczne (kandydat ukończył  średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną),

4.       dobra znajomość obsługi komputera,

5.           brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.           stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.           nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.   znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713)  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 351), ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1170), ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  ( 2020 poz. 333).

2.   doświadczenie  i staż  pracy związany z księgowością budżetową,

3.   zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

 

V.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami

2)    prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem VAT,

3)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do  uchwalenia budżetu gminy,

4)    przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

5)    sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego i deklaracji łącznej z podatku VAT dla  Urzędu Gminy,

6)    prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej i gazu,

7)    prowadzenie ewidencji, przechowywanie oraz sprawdzanie  pod względem zgodności ze stanem  prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych od osób prawnych.

 

VI.         Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.    Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.    Wymiar czasu pracy : cały etat

3.    Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.       Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu grudniu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.     Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     oświadczenie kandydata  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.    Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w skrzynce na korespondencję umieszczoną  przy wejściu do Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. księgowości budżetowej w  Referacie  Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo” do dnia  18 stycznia   2021 r. do godz. 15.00.

2.    Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.           Uwagi końcowe:

1.    Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.    Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3)III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż 5 kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.