ZARZĄDZENIE Nr 7/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 stycznia 2021 r.

 

 

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości nieprzekraczającej  kwoty 130 000 złotych netto.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku art. 31, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Kleszczewo regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty 130 000 złotych netto zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom wykonującym czynności z zakresu zamówień publicznych.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2021

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 08 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

 

 

§ 1

1.    Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.    Regulamin został opracowany w celu zapewnienia jawności, przejrzystości, efektywności, oszczędności i terminowości w wydatkowaniu środków publicznych zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3.    Regulamin określa zasady i procedury oraz obieg dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto.

 

§ 2

1.    Ramowe procedury udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto  uregulowano w następującym układzie:

1)    zamówienia o wartości do 90 000 zł netto

2)    zamówienia o wartości przekraczającej 90 000 zł netto do 130 000 zł netto.

2.    Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 90 000 zł netto nie stosuje się postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 3

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza pracownik merytorycznie odpowiedzialny za jego realizację.

2.    Obowiązkiem pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest bezstronne oraz staranne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

3.    Wymagania wobec Wykonawców ustala się biorąc pod uwagę, że dokonywanie wydatków musi następować w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Cena nie musi być jedynym kryterium oceny oferty.

4.    Pracownik przeprowadza rozeznanie rynku mające na celu ustalenie wartości przedmiotu zamówienia. Rozpoznanie rynku może być przeprowadzone na podstawie dotychczasowych umów z ostatnich 2 lat, telefonicznie lub pisemnie pocztą, faxem lub drogą elektroniczną.

5.    W celu wyboru Wykonawcy zamówienia o wartości od 90 000 zł netto do130 000 zł, osoba prowadząca postępowanie występuje do potencjalnych Wykonawców z zapytaniem ofertowym w formie pisemnej.

1)    zapytania ofertowe oraz składane przez Wykonawców oferty mogą być przekazywane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.

Zapytania ofertowe należy kierować do co najmniej trzech wykonawców.

2)             wykonawca przedstawia swoją ofertę w formie pisemnej.

3)             zapytania ofertowe i oferty załącza się do protokołu zamówienia.

6.    Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

7.    Nie należy kierować zapytań ofertowych do wykonawców, którzy wcześniej wykonali zamówienie dla zamawiającego z nienależytą starannością w szczególności:

1)    nie wykonali zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących po ich stronie,

2)    dostarczyli towary o niewłaściwej jakości,

3)    nie wywiązali się w terminie z warunków gwarancji lub rękojmi,

4)    wykonana usługa obarczona była wadą powodującą konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez zamawiającego.

8.    Zaproszenie do złożenia ofert może być również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczewo.

 

§ 4

1.    Zamówienia udziela się Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

2.    Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

3.     Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę wybraną według kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

4.    Dla zamówień o wartości od 90 000 zł netto do 130 000 zł netto pracownik sporządza każdorazowo protokół z przeprowadzonego postępowania. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5.    Protokół zamówienia wraz z załącznikami przedstawia się Wójtowi Gminy Kleszczewo w celu zatwierdzenia.

6.    Udzielenie zamówienia zatwierdza Wójt Gminy Kleszczewo.

7.    W przypadku zamówień o wartości od 90 000 zł netto do 130 000 zł netto, z wybranym wykonawcą zawiera się umowę w formie pisemnej.

8.    Zobowiązanie finansowe może zostać podjęte po zabezpieczeniu na nie środków pieniężnych potwierdzonych przez Skarbnika Gminy na egzemplarzu zapytania ofertowego będącego w dokumentacji pracownika.

9.    Za prawidłową realizację zamówienia odpowiada pracownik merytorycznie odpowiedzialny.

10.  Egzemplarz podpisanej umowy pracownik merytorycznie odpowiedzialny zobowiązany jest przekazać do Referatu Gospodarki Finansowej - stanowisko ds. księgowości budżetowej II, w celu wpisania do rejestru zamówień.

 

§ 5

Na pisemny wniosek osoby prowadzącej postępowanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy, Wójt Gminy Kleszczewo może wyrazić zgodę na odstępstwa od stosowania niniejszego regulaminu.

 

§ 6

Dla zamówień o wartości od 90 000 zł netto do 130 000 zł netto prowadzony jest rejestr zamówień na stanowisku ds. księgowości budżetowej II w Referacie Gospodarki Finansowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

§ 7

Dokumentację z udzielonych zamówień przechowuje się przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień

Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

 

 

………………………………………….

               ( pieczęć zamawiającego)

Znak sprawy:……………..

 

Wykonawca

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termin realizacji zamówienia …………………………………………………………..

Kryterium oceny ofert – cena .............%

inne ......................................................%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy  określa załącznik do zapytania ofertowego.

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie ………………. na adres:

Urząd Gminy Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo ul. Poznańska 4, faxem (61 8176 184 )                    lub pocztą elektroniczną na adres (………@ kleszczewo.pl )

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem (poczty elektronicznej/faxu/poczty tradycyjnej).

 

Dodatkowych informacji udziela ……………… pod numerem telefonu 61 8176 033 wew. ………..  oraz adresem email: ……………………..@kleszczewo.pl

 

 ..............................................                                               ……………………………………………….

(podpis Skarbnika Gminy)                                                                     (podpis kierownika jednostki

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień

Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

 

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia o wartości od 90 000 zł netto do 130 000 zł netto

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu .................................................. na kwotę ..................................................................................................................................................

 

3.    W dniu ........................................... zwrócono się do ...... niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Nr faxu

Adres e-mail

Forma wysłania zapytania

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    W dniu ........................................... zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu  na stronie internetowej  gminy.

 

 

5.    Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

Lp.

Nazwa  i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

6. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

....................................................................………………………………………………….

.................................................................................................................................................

za cenę ....................................................................................................................................

 

7. Uzasadnienie wyboru:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

8. Postępowanie prowadził: .........................................................................................................

 

                                                          ZATWIERDZAM

                          ………………………………..      

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień

Publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto

 

 

 

 

REJESTR UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ W …………. ROKU

 

 

 

Lp.

Numer zamówienia

Nazwa zamówienia

Wykonawca – firma, adres

Wartość umowy netto

Wartość umowy -brutto

Data udzielenia zamówienia

1)     

 

 

 

 

 

 

 

2)     

 

 

 

 

 

 

 

3)     

 

 

 

 

 

 

 

4)     

 

 

 

 

 

 

 

5)     

 

 

 

 

 

 

 

6)